Jagiellonian University Repository

Poszukiwanie przez studentów zdrowia publicznego informacji na temat jakości powietrza w Krakowie

pcg.skipToMenu

Poszukiwanie przez studentów zdrowia publicznego informacji na temat jakości powietrza w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Balcerzak, Bartosz [SAP20001804] pl
dc.contributor.author Motak, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:43:33Z
dc.date.available 2020-07-26T15:43:33Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206039
dc.language pol pl
dc.title Poszukiwanie przez studentów zdrowia publicznego informacji na temat jakości powietrza w Krakowie pl
dc.title.alternative Search by public health students information about air quality in Krakow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Zanieczyszczenia powietrza są poważnym problemem dzisiejszej cywilizacji. Z problemem tym zmaga się nadal wiele państw Europejskich. Polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych miast UE. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na stan zdrowia: wysoki poziom stężenia substancji toksycznych w powietrzu może powodować problemy układu oddechowego, a w dalszej przyszłości nawet nowotwory złośliwe. Dostępność informacji na ten temat jest niezbędna nie tylko do monitorowania obecnego staniu zanieczyszczenia powietrza, ale również do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Celem pracy była ocena zachowań informacyjnych studentów Zdrowia Publicznego dotyczących zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Materiały i metody: Do badania wykorzystano kwestionariusz wywiadu składający się z 32 pytań, przeprowadzony wśród studentów Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badaniem objęto 50 studentów I stopnia studiów stacjonarnych, w wieku 20-24 lat. Analizy dokonano przy użyciu programu Statistica- StatSoft 12.Wyniki: Przeanalizowano wywiady udzielone przez 50 respondentów, w tym 37 (74%) kobiet, oraz 13 (26%) mężczyzn. Osoby, które aktywnie poszukiwały informacji o zanieczyszczeniu powietrza stanowiły 10% badanych, aż 82% osób nie wyszukuje informacji o zanieczyszczeniu powietrza, ale zapoznawało się z nią, gdy na nią natrafili, 8% stanowiły natomiast osoby nie szukające takich informacji w ogóle.Podsumowanie: Umiejętności wyszukiwania oraz wykorzystywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza, mogą wpływać na podejmowane działania w celu poprawy jakości powietrza oraz zdrowia mieszkańców Krakowa. W opisywanym badaniu tylko nieliczna grupa studentów aktywnie poszukiwała informacji na temat zanieczyszczeń powietrza, jak również nieliczna grupa badanych podejmowała działania w celu poprawy jakości powietrza w mieście. pl
dc.abstract.en Admission: Air pollution is a major problem of modern civilization . The problem that still faces many European countries. Polish cities are among the most polluted cities in the EU. Air quality has a huge impact on health: a high level of the concentration of toxic substances in the air can cause respiratory problems and even the cancer in the future. The availability of information on this subject is necessary not only to monitor the current standing of air pollution, but also to take action for improving air quality.The aim of the study was to assess the information behavior of students of Public Health on air pollutants in Krakow. The study included 50 students of the degree of full-time students at the age of 20-24.Materials and methods: The study used a questionnaire consisting of 32 questions, carried out among students of Public Health, Jagiellonian University in Krakow. The analysis was made using Statistica-StatSoft 12.Results: The results were analyzed 50 respondents, including 37 (74%) women and 13 (26 %) men. Those who actively seek information about air pollution accounted for 10 %, up to 82% of people aren't looking for information about air pollution but acquainted with it, when it hits them, 8% were not seeking such information at all.Summary: Search skills and using information on air pollutants , may affect the actions taken to improve air quality and health of the residents of Krakow. In this study, but not a large group of students actively sought information about air pollution , as well as a large group of respondents do not take action to improve air quality in the city. pl
dc.subject.pl zanieczyszczenie powietrza, skutki zdrowotne, dostępność informacji. pl
dc.subject.en air pollution, health effects, the availability of information. pl
dc.contributor.reviewer Balcerzak, Bartosz [SAP20001804] pl
dc.contributor.reviewer Ścibor, Monika [SAP20001740] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98744-165178 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)