Jagiellonian University Repository

"Dyskryminacja ze względu na płeć a zarobki, na przykładzie rynków pracy Polski i Niemiec".

pcg.skipToMenu

"Dyskryminacja ze względu na płeć a zarobki, na przykładzie rynków pracy Polski i Niemiec".

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Tomsia, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:42:18Z
dc.date.available 2020-07-26T15:42:18Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206019
dc.language pol pl
dc.title "Dyskryminacja ze względu na płeć a zarobki, na przykładzie rynków pracy Polski i Niemiec". pl
dc.title.alternative "Discrimination on grounds of gender and its result in earnings, based on case study of labour markets in Poland and Germany" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem poniższej pracy jest zobrazowanie polskiego i niemieckiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu płeć wywołującej różnice w płacach. Przytoczone w niej zostały najważniejsze pojęcia dotyczące rynku tego czynnika produkcji oraz opisano wybrane wskaźniki, które służą do jego scharakteryzowania. W pracy zostały także zobrazowane najważniejsze koncepcje dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć w tym obszarze, autorstwa między innymi Beckera, czy Spence’a, Arrowa i Phelps’a. Wskazano także na nierówności związane z dyskryminacją ze względu na inne kryteria niż płeć oraz wyróżniono obecne na rynku pracy grupy defaworyzowane. Wyróżniono obecne w polskim, niemieckim i europejskim prawodawstwie zapisy zakazujące dyskryminacji bez względu na żadne cechy oraz dokonano przeglądu przepisów szczegółowych zabraniających różnicowania pracowników. W pracy zebrano także definicje dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz wskazano istniejące na nim bariery równości. W pracy opisano najważniejsze wydarzenia wpływające na sytuację kobiet na rynku pracy w Polsce, Niemczech i na świecie, a także wskazano najczęściej występujące przyczyny różnicowania płac dla pracowników różnej płci. Przedstawione zostały najważniejsze cechy polskiego i niemieckiego rynku pracy oraz dokonano porównania danych dla obu gospodarek. Opisano najistotniejsze działania, których celem jest niwelowanie różnic i walka z dyskryminacją płacową ze względu na płeć. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to illustrate Polish and German labour market with particular emphasis on discrimination on grounds of gender and differences in earnings as its result. It contains the most important definitions and indicators that are generally used to describe this market. The study contains also the most important concepts related to the term of discrimination on grounds of gender by Becker or Spence, Arrow and Phelps. It describes also different types of inequalities, based on criteria other than gender. The groups of workers that are excluded have been distinguished. The rules that prohibit discrimination on any criteria in Polish, German and European law have been described with particular focus on regulations that prevent from differentiation employees on grounds of gender. The study contains also definitions of terms related to discrimination and points out barriers in gaining equality. There are described significant events in history, that had the greatest influence on current situation of women on labour market in Poland, Germany and all over the world. There have been main reasons of differentiation pointed out. The study presents main features of Polish and German labour market, also in comparison. for both countries. It also describes the most important actions, which aim is to reduce differences and decreasing effects of wage discrimination on grounds of gender. pl
dc.subject.pl bezrobocie- dyskryminacja- luka płacowa- segregacja zawodowa pl
dc.subject.en discrimination- professional segregation- unemployment- wage gap pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98724-161496 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)