Jagiellonian University Repository

La politesse linguistique dans le courrier électronique échangé entre le client et l’hôtel

pcg.skipToMenu

La politesse linguistique dans le courrier électronique échangé entre le client et l’hôtel

Show full item record

dc.contributor.advisor Świątkowska, Marcela [SAP11005359] pl
dc.contributor.author Lula, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:41:20Z
dc.date.available 2020-07-26T15:41:20Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206004
dc.language fre pl
dc.subject.other politesse linguistique, pragmatique, courriel électronique, e-mail, hôtel pl
dc.title La politesse linguistique dans le courrier électronique échangé entre le client et l’hôtel pl
dc.title.alternative Grzeczność językowa w korespondencji elektronicznej wymienianej w języku francuskim między gośćmi i personelem hotelu pl
dc.title.alternative The linguistic politeness in e-mails exchanged between the hotel and its clients in French pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska została oparta na osobistym doświadczeniu zawodowym autorki, które nabyła pracując jako hotelowa recepcjonistka. Podczas trzech lat pracy z rodowitymi Francuzami, autorka miała możliwość obserwowania ich sposobu wypowiadania się w oficjalnej korespondencji, który uznała za wysoce oryginalny. W czasach, kiedy świat jest w nieustającym pośpiechu, a nowe technologie, smartfony i tablety pozwalają nam połączyć się z Internetem w każdym miejscu i czasie, spośród wszystkich obsługiwanych przez hotel narodowości jedynie Francuzów charakteryzują e-maile z reguły długie i wyczerpujące. Goście ci zadają wiele pytań, a całość wiadomości okraszają klasycznymi formami grzecznościowymi, spotykanymi obecnie właściwie wyłącznie w tradycyjnych listach wysyłanych pocztą. Na podstawie tego spostrzeżenia, autorka niniejszej pracy magisterskiej postanowiła bliżej przyjrzeć się grzeczności językowej w języku francuskim i wpływowi, jaki nowe technologie, umożliwiające używanie poczty elektronicznej, wywierają na formy grzecznościowe. Praca opisuje te sytuacje, które wymagają kierowania się zasadami grzeczności językowej i w analizie wykorzystuje klasyfikację tych zasad, opracowaną przez Catherine Kerbrat-Orecchioni. W części analitycznej użyte zostały wiadomości e-mail pochodzące ze skrzynki odbiorczej jednego z krakowskich hoteli, w którym przez okres trwania studiów pracowała autorka, zawierające bogaty wachlarz formuł grzecznościowych charakterystycznych dla języka francuskiego. Wiadomości te, pisane przez gości pochodzących z krajów francuskojęzycznych, stały się bazą do dalszych wniosków, w których przenalizowano nie tylko wpływ nowych technologii na rozwój grzeczności językowej, ale także to, czy wiek, płeć i status społeczny wpływają na sposób wypowiadania się w oficjalnej korespondencji. pl
dc.abstract.en This master thesis was based on the author's personal experience which she acquired while working as a hotel receptionist. During three years spent with native French speakers, the author had the opportunity to observe their way of speaking in formal correspondence, which she considered highly original. At a time when the world is in a constant hurry, and new technologies like smartphones and tablets allow us to connect to the Internet at any place and any time, from all the nationalities received in the hotel, only the French speakers are writing usually long and exhaustive e-mails. They ask a lot of questions and use some classical forms of expressing politeness, which are now encountered only in traditional letters sent by post. On the basis of this observation, the author of this thesis has decided to look more closely at the linguistic politeness in French and the impact that the new technologies, enabling the use of electronic mail, have on the polite forms. This study describes the situations that require the use of the rules of politeness and linguistic analysis uses the scientific work of Catherine Kerbrat-Orecchioni in this field. In the analytical part, the author used e-mail messages from the inbox of one of the hotels in Cracow, in which she worked while studying. All these messages contain a wide range of polite forms characteristic for the French language. These messages were written by guests only from French-speaking countries and have become a base for further applications in which not only the impact of new technologies on the development of linguistic politeness was analyzed, but also the idea whether age, gender and social status affect the way of speaking in the official correspondence was examined. pl
dc.abstract.other Le présent mémoire de maitrise est basé sur l’expérience personnelle dans le travail en tant que la réceptionniste de l'hôtel. Grace aux quelques années de travail professionnel avec des Français d’origine, l’auteur de cette mémoire a eu la possibilité d’observer leur façon de s’exprimer, qui elle a considéré très particulier. À l’époque où tout le monde est pressé et où les nouvelles technologies telles que des smartphones ou des tablettes nous permettent à nous connecter avec l’Internet partout, seuls les Français toujours écrivent des messages d’habitude longs et exhaustifs, posent beaucoup de questions, et tout cela est embelli par des formes de politesse très classiques, rencontrées surtout dans le courrier classique. A partir de ce constat, l’auteur a choisi de centrer son mémoire de maîtrise sur la politesse linguistique en français et sur l’apport des nouveaux moyens de communication tels qu’un e-mail dans l’évolution des formules de politesse. Le présent mémoire montre quelles situations exigent ces formes plus complexes et soutenues et resserre l’analyse autour des moyens à l’aide desquels on exprime la politesse, ou le travail scientifique de Catherine Kerbrat-Orecchioni a été vraiment utile. L’analyse dans la partie pratique est basée sur plusieurs courriels issus de la boite électronique d’un des hôtels à Cracovie ou l’auteur a travaillé au cours de trois dernières années, qui pouvaient être jugés par rapport à leur richesse en formules de politesse. L’étude se base donc sur des e-mails écrits par des francophones, venant de différents pays, groupes sociaux et d’âge diffèrent ce qui influence leur façon d’écrire et de s’exprimer. pl
dc.subject.pl Grzeczność językowa, hotel, e-mail, korespondencja elektroniczna, pragmatyka pl
dc.subject.en Linguistic politeness, e-mail, pragmatics, electronic correspondence, hotel pl
dc.contributor.reviewer Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.contributor.reviewer Świątkowska, Marcela [SAP11005359] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98709-144612 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia francuska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)