Jagiellonian University Repository

"Przemysł wysokich technologii w krajach BRIC".

pcg.skipToMenu

"Przemysł wysokich technologii w krajach BRIC".

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Urbański, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:41:09Z
dc.date.available 2020-07-26T15:41:09Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206001
dc.language pol pl
dc.title "Przemysł wysokich technologii w krajach BRIC". pl
dc.title.alternative High-tech industry in BRIC countries pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie zmian we współczesnym międzynarodowym ładzie gospodarczym, jakie nastąpiły pod wpływem rosnących aspiracji najszybciej rozwijających się na początku XXI wieku gospodarek świata – Brazylii, Chin, Indii oraz Rosji, określanych w skrócie jako państwa BRIC. Tematyka rynków wschodzących zajmuje obecnie coraz obszerniejsze miejsce w świecie nauk ekonomicznych. Problemem podjętym w pracy jest odpowiedź na pytanie: jaką rolę w rozwoju gospodarczym wyżej wymienionych państw odegrały wysokie technologie. Odpowiedź na to pytanie wymaga zbadania terminów rynków wschodzących oraz wysokich technologii, przedstawienia strategii pozyskiwania wysokich technologii przez kraje rozwijające się, a także analizy struktury przemysłów wysokotechnologicznych w krajach BRIC. Pojęcia te stają się punktem odniesienia dla prognoz dotyczących globalnego ładu gospodarczego na następne kilka dziesięcioleci, w których rola rynków wschodzących z Brazylią, Rosją, Indiami oraz Chinami na czele, będzie stale wzrastać. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present changes in contemporary international economic order that occurred under the influence of rising aspirations of the fastest growing world economies in the early twenty-first century - Brazil, China, India and Russia, known in short as the BRIC countries. Nowadays the subject of emerging markets occupies increasingly broader place in the world of economic sciences. The problem undertaken in this work is the answer to the question: what role in the economic development of the countries mentioned above have played high technologies. The answer to this question requires an examination of the concepts of emerging markets and high technology, a strategy of acquiring high technology by developing countries, as well as analysis of the structure of high technology industries in the BRIC countries. These concepts have become a reference point for the forecasts of global economic order for next several decades, in which the role of the emerging markets with Brazil, Russia, India and China at the forefront, will continue to increase. pl
dc.subject.pl kraje BRIC – przemysł wysokich technologii – rynki wschodzące pl
dc.subject.en BRIC countries – emerging markets – high-tech industry pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98706-163501 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)