Jagiellonian University Repository

Płodność a długość życia kobiet. Przegląd literatury

pcg.skipToMenu

Płodność a długość życia kobiet. Przegląd literatury

Show full item record

dc.contributor.advisor Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.contributor.author Wręga, Łucja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:40:57Z
dc.date.available 2020-07-26T15:40:57Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205998
dc.language pol pl
dc.title Płodność a długość życia kobiet. Przegląd literatury pl
dc.title.alternative Fertility and women's lifespan. Literature review pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Ilość zasobów przeznaczonych na wspieranie reprodukcji w organizmie kobiety może spowodować ich niedostatek dla innych funkcji metabolicznych, skutkując upośledzeniem fizjologii. W związku z tym wśród kobiet o większej liczbie dzieci może istnieć wyższe ryzyko chorób i zgonu. W pracy dokonano przeglądu badań z różnych populacji kobiet posiadających zróżnicowaną liczbę potomstwa, w celu oceny, czy płodność ma wpływ na długość życia kobiet. Z wielu badań wynika, że kobiety z wysoką płodnością mają wyższe ryzyko zgonu. Badania wskazują na zależności pomiędzy dzietnością a różnymi chorobami, których ryzyko wystąpienia związane jest z płodnością, tj. osteoporoza, nadwaga czy rak piersi, zależności pomiędzy późnym wiekiem urodzenia pierwszego dziecka a długością życia, oraz zależności pomiędzy płcią dziecka lub ciążą bliźniaczą a długością życia matki oraz wpływ na jej zdrowie. W badaniach kosztów reprodukcji powinno brać się pod uwagę status ekonomiczny kobiet, ponieważ wśród kobiet pochodzących z bogatszych rodzin nie wykryto istotnych zależności pomiędzy kosztami reprodukcji a długością życia. Płeć urodzonego dziecka jest także jedną ze zmiennych, która ma wpływ na długowieczność. Urodzenie syna przez kobietę naraża ją na zwiększone koszty reprodukcyjne w stosunku do urodzenia córki, powodując, że matczyny organizm staje się bardziej zużyty poprzez wydanie na świat męskiego potomstwa. Istnieją także badania które dowodzą, że jeśli kobieta ma bogatą w niezbędne do normalnego funkcjonowania składniki dietę i nie jest narażona na zwiększony wysiłek fizyczny, płodność nie wpływa negatywnie na długość jej życia. Należy pamiętać, że liczba dzieci to tylko jedna ze składowych zaliczanych do kosztów reprodukcyjnych, natomiast karmienie piersią jest niekiedy bardziej energochłonne dla organizmu kobiety i jego koszty są wyższe niż sama ciąża. Badanie zależności pomiędzy dzietnością a stanem zdrowia kobiet i długością życia, a także związane z nimi koszty reprodukcji można interpretować w znaczący sposób tylko wtedy, gdy są one analizowane w odniesieniu do ogólnego budżetu energetycznego kobiety. W związku z tym, że w wielu badaniach wskazano na istotny wpływ reprodukcji na zdrowie, informacje o dzietności i innych czynnikach związanych z płodnością należałoby uwzględnić w przyszłych badaniach zdrowia kobiet. pl
dc.abstract.en Reproductive processes use resources leading to their lack for other metabolic functions, causing damage to the physiology. According to that, women who have more children can be at a higher risk of disease and death. This dissertation is a review of research conducted in various female populations with different number of progeny, to evaluate whether fertility affects women’s lifespan. According to various research, women with high fertility are at a higher risk of death. The research points out to the connection between fertility and various diseases, such as osteoporosis, excess weight or breast cancer; the connection between giving birth to a first child at a late age and lifespan; and finally the connection between the baby’s sex and the mother’s lifespan and health. While researching reproductive costs one should consider women’s economic status – there has been no report of reproductive costs/lifespan dependency with women from well-off families. Another variable affecting lifespan is baby’s sex. Giving birth to a son causes higher reproductive costs, bringing more damage to the female organism than giving birth to a daughter. There is also research proving that if a woman is on a healthy, nutritious diet and not excessively physically active, than fertility does not negatively affect her lifespan. It is important to remember that the number of children is only one of the reproductive costs – breastfeeding is more energy-consuming for the female organism and its costs are higher than pregnancy’s. The dependence between fertility and female health and lifespan, and also connected reproductive costs can be meaningfully interpreted only when referenced to the general female energetic balance. According to ample research proving the influence of reproduction on health, the information on fertility and other related factors should be taken into account in future research of female health. pl
dc.subject.pl reprodukcja, długość życia, gęstość mineralna kości, rak piersi, płodność, koszty reprodukcyjne, długowieczność, ciąża pl
dc.subject.en reproduction, lifespan, bone-mineral density, breast-cancer, human pregnancy, parity, pregnancy, energy requirements, multi-parity, longevity. pl
dc.contributor.reviewer Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.contributor.reviewer Galbarczyk, Andrzej pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98703-149147 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)