Jagiellonian University Repository

Wpływ treści komunikatu na potrzebę poznawczego domknięcia.

pcg.skipToMenu

Wpływ treści komunikatu na potrzebę poznawczego domknięcia.

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Michał pl
dc.contributor.author Cieślar, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:40:00Z
dc.date.available 2020-07-26T15:40:00Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205983
dc.language pol pl
dc.title Wpływ treści komunikatu na potrzebę poznawczego domknięcia. pl
dc.title.alternative The influence of message content on the need for cognitive closure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wzbudzenia potrzeby poznawczego domknięcia za pomocą powiązanych z nią treści, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy za pomocą tego mechanizmu można zmienić charakterystykę prezentowanych jednocześnie materiałów redakcyjnych oraz reklam.Na początku przedstawione zostało spojrzenie teoretyczne na zagadnienie reklamy oraz Public Relations, jako form komunikacji. Wskazano na różnice między obiema dziedzinami oraz opisano ich cechy wspólne. W dalszej części pracy omówiono wpływ czynników poznawczych na decyzje konsumenckie. Opisano funkcjonowanie pamięci. Następnie omówiono potrzebę poznawczego domknięcia. Założono, że możliwym jest wzbudzenie tej potrzeby za pomocą treści. Jej przejawem miała być między innymi ilość informacji zapamiętanych z komunikatu reklamowego.Badanie wpływu wzbudzanej treściowo potrzeby poznawczego domknięcia przeprowadzono przy użyciu platformy internetowej Qualtrics. Wykorzystano także skróconą wersję testu Skala Poznawczego Domknięcia oraz specjalnie przygotowany artykuł prasowy. Manipulowano treścią komunikatu oraz jego spójnością. Badanie wykazało istotny wpływ wzbudzanej treściowo potrzeby poznawczego domknięcia na proces pozyskiwania informacji, choć zależność ta okazała się odwrotna od zakładanej. Badani zapamiętywali więcej informacji z przekazu reklamowego, gdy treść artykułu sprzyjała domknięciu poznawczemu. Również spójność komunikatu okazała się istotna, jednak i w tym przypadku efekt był odwrotny do zakładanego. Jednakże uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad związkiem słów z potrzebą poznawczego domknięcia. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to investigate the possibility of inducing the need for cognitive closure word releted content, as well as to attempt to answer the question of whether using this mechanism can change the characteristics of editorial and advertising materials information processing presented at the same time.In the beginning the theory of advertising and public relations as a form of communication was presented. The differences between those two areas were pointed out as well as their common characteristics. In the second part of this paper the impact of cognitive factors on consumers’ decisions was discussed. The way the memory functions was described. Then the need for cognitive closure was presented. It was assumed that there is possibility to elicit the need for cognitive closure by using the content (words). Its effect was supposed to be the amount of information remembered from the advertising material.To examine the influence of the need for cognitive closure induced by releted content the web-based survey platform Qualtrics was used. Also the shortened version of the Need for Cognitive Closure Scale was used as well as a specially prepared press release. The contents of a message and its consistency were manipulated.The study showed a significant impact of the need for cognitive closure induced by releted content on the information gathering process, although the obtained results were opposite than expected. The subjects memorized more information from the advertisement, when content of the article fostered cognitive closure. Also, the consistency of the message turned out to be important but in this case the effect was opposite to the expected too. However, results of this experiment can be the basis for further research on association of words and the need for cognitive closure. pl
dc.subject.pl Potrzeba poznawczego domknięcia, treść komunikatu pl
dc.subject.en The need for cognitive closure, message content pl
dc.contributor.reviewer Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98687-115150 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)