Jagiellonian University Repository

Zarządzanie turystyką w Polskich Tatrach

pcg.skipToMenu

Zarządzanie turystyką w Polskich Tatrach

Show full item record

dc.contributor.advisor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.author Maciążek, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:36:52Z
dc.date.available 2020-07-26T15:36:52Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205938
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie turystyką w Polskich Tatrach pl
dc.title.alternative Management of tourism in Polish Tatra Mountain pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Turystka jest ważną dziedziną gospodarki kraju oraz zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Wraz z rozwojem turystyki rośnie rynek zbytu oraz zapotrzebowanie na nowe inwestycje oraz produkty. Skuteczne zarządzanie turystyką wspomaga lepsze wykorzystanie już istniejącej infrastruktury danego regionu oraz pozwala na jej dalszy rozwój. Obecnie przy rosnącym ruchu turystycznym w terenach górskich zarządzanie turystką musi brać również pod uwagę dobro środowiska naturalnego.Celem poniższej pracy jest przedstawienie obecnego systemu zarządzania turystką w Polskich Tatrach oraz ocena skuteczności tego systemu. Przedstawione modele zarządzania oraz opis organizacji mających wpływ na rozwój turystyki regionu Polskich Tatr pokazuje jak wiele procesów, działań i jednostek odpowiada za prawidłowe kształtowanie turystyki w tym obszarze.Opracowanie i wdrożenie zaproponowanych przez turystów rozwiązań w niniejszej pracy pomoże w udoskonaleniu obecnego systemu zarządzania Polskimi Tatrami. Rozwiązania zostały zebrane z przeprowadzonego badania i oparte o statystyki i publikacje na stronach internetowych. Badanie wykazało, że obecny system zarządzani turystyką w Polskich Tatrach wymaga dalszego doskonalenia, które stanowi ważny aspekt rozwoju całego regionu. pl
dc.abstract.en A tourist is an important part of the economy of the country and the socio-economic phenomenon. With the development of tourism and the growing market demand for new investments and products. Effective management of tourism supports better use of existing infrastructure of the region and allows for its further development. Today, with the increasing tourist traffic in mountain areas a tourist management must also take into account the good of the environment.The purpose of this paper is to present the current system of Polish Tatra Mountains, a tourist management and assessment of the effectiveness of this system. The management models and the description of the organization affecting the development of Polish Tatra Mountains tourism region shows how many processes, activities, and units responsible for the proper development of tourism in this area.Development and implementation of solutions proposed by the tourists in this work will help to improve current management system of the Polish Tatra’s. The solutions have been collected from the audit and based on statistics and publications on the website. The study showed that the current system of tourism management Polish Tatra Mountains requires further improvement, which is an important aspect of the development of the whole region. pl
dc.subject.pl Skuteczność - Tatry - Turystyka - Zarządzanie pl
dc.subject.en Effectiveness - Tatra's - Tourism - Management pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98640-130055 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)