Jagiellonian University Repository

Eschatologiczna koncepcja dziejów w twórczości Zygmunta Krasińskiego (antecedencje, rozwinięcia, synteza)

pcg.skipToMenu

Eschatologiczna koncepcja dziejów w twórczości Zygmunta Krasińskiego (antecedencje, rozwinięcia, synteza)

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.contributor.author Tokarczyk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:36:40Z
dc.date.available 2020-07-26T15:36:40Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205935
dc.language pol pl
dc.title Eschatologiczna koncepcja dziejów w twórczości Zygmunta Krasińskiego (antecedencje, rozwinięcia, synteza) pl
dc.title.alternative The eschatological conception of history in the works of Zygmunt Krasinski (antecedents, the development, synthesis) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym problemem wokół którego koncentrują się rozważania zawarte w pracy, jest romantyczna refleksja nad eschatologiczną perspektywą dziejów, na przykładzie filozoficznie zorientowanej twórczości Zygmunta Krasińskiego, i statusu Człowieka (jako Bożego stworzenia) w historiozoficznie pojmowanym porządku świata.Usystematyzowanie kształtu motywu zbawienia w pisarstwie trzeciego wieszcza stanowi punkt wyjścia do odpowiedzenia na pytanie o to, w jaki sposób w przytoczonych koncepcjach eschatologicznych portretuje się właśnie Człowieka, w jaki sposób rozwija on swoją indywidualność, jak odnajduje się w, nierzadko chaotycznym, biegu historii.U progu XIX wieku intuicje światopoglądowe polskich i europejskich twórców szczególnie skierowane były ku szukaniu uzasadnienia dla poszczególnych prawidłowości rozwoju dziejowego. Przyczyniły się do tego specyficznie okoliczności historyczne, jakie miały miejsce na przełomie epok.Zygmunt Krasiński, jako romantyczny poeta-myśliciel, w charakterystycznej dykcji poetyckiej lat. 30 i 40, zapisał swoją indywidualną wersję profetyzmu i rozumienia spraw ostatecznych. pl
dc.abstract.en The main issue around which focuses considerations set out in the work, is a romantic reflection on the eschatological perspective of history, in philosophically-oriented work of Zygmunt Krasinski, and the status of the Human (as God's creation) in historiosophical conceived world order.Systematizing the shape of the theme of salvation in the writings of the third bard, is the starting point to answering the question of how the concepts mentioned eschatological Human portrays, just how he develops his individuality, how he finds himself in, often chaotic, course of history.At the beginning of the nineteenth century philosophical intuitions Polish and European artists were particularly directed towards finding a justification for specific regularities of historical development. Contributed to this specific historical circumstances that took place at the turn of the eras.Zygmunt Krasinski, as a romantic poet-thinker, in characteristic of poetic diction years. 30 and 40, wrote their individual version of the prophecy and understanding of the final events. pl
dc.subject.pl eschatologia, zbawienie, apokalipsa, dzieje, historia,zmartwychwstanie, Królestwo Boże pl
dc.subject.en eschatology, salvation, apocalypse, history, history, the resurrection, the Kingdom of God pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.contributor.reviewer Dopart, Bogusław [SAP11009300] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98637-131737 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)