Jagiellonian University Repository

Il linguaggio giovanile nel suo aspetto scritto e parlato.

pcg.skipToMenu

Il linguaggio giovanile nel suo aspetto scritto e parlato.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bartkowiak-Lerch, Magdalena pl
dc.contributor.author Tomaszek, Silvia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:32:11Z
dc.date.available 2020-07-26T15:32:11Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205865
dc.language ita pl
dc.subject.other linguaggio giovanile scritto parlato questionario pl
dc.title Il linguaggio giovanile nel suo aspetto scritto e parlato. pl
dc.title.alternative Język młodzieżowy w piśmie i w mowie. pl
dc.title.alternative Written and oral youth language. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest język młodzieżowy w piśmie i mowie. W pierwszym rozdziale przedstawione są aspekty ogólne zjawiska skupiając się na jego definicji, historii, wpływach dialektalnych i zagranicznych oraz relacji z językiem powszechnym. Drugi rozdział ukazuje cechy języka młodzieżowego w piśmie, bazując na wiadomościach oraz napisach na murach tworzonych przez młodzież. Trzeci rozdział pracy prezentuje język młodzieżowy w formie mówionej. Obserwacje oparte są na przeprowadzonym osobiście kwestionariuszu na grupie trzydziestu czterech osób. W ostatniej części zawarte są wnioski wynikające z całej pracy. pl
dc.abstract.en The theme of the thesis is written and oral youth language. In the first chapter are presented the general characteristics of this phenomenon, which focus on its definition, story, dialectal and international influence and its relation with the common language. The second chapter show the written youth language’s tendencies basing on messages and writings on walls created by youth. The third chapter of the thesis reveal oral youth language. Observations are on the faith of the questionnaire conducted in person on the total of thirty-four persons. In the last part are included conclusions which result from the thesis. pl
dc.abstract.other Il tema della tesi è il linguaggio giovanile nel suo aspetto scritto e parlato.Nel primo capitolo vengono presentate le caratteristiche generali del fenomeno che si concentrano sulla sua definizione, storia, influsso dialettale e internazionale e sulla sua relazione con la lingua comune. Il secondo capitolo mostra le tendenze del linguaggio giovanile nella scrittura basando sui messaggi e sulle scritte murali create dai giovani. Il terzo capitolo della tesi espone il linguaggio giovanile nella forma parlata. Le osservazioni basano sul questionario condotto in persona su un totale di trenaquattro persone. Nell’ultima parte vengono incluse le conclusioni che emergono dalla tesi. pl
dc.subject.pl język młodzieżowy pisany mówiony kwestionariusz pl
dc.subject.en youth language written oral questionnaire pl
dc.contributor.reviewer Bartkowiak-Lerch, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Kaźmierczak, Iwona [SAP11114365] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98562-162993 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia włoska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)