Jagiellonian University Repository

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ich użytkowania

pcg.skipToMenu

Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ich użytkowania

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Antkiewicz, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:25:30Z
dc.date.available 2020-07-26T15:25:30Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205760
dc.language pol pl
dc.title Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ich użytkowania pl
dc.title.alternative The development of the market of payment cards in Poland in the context of safety pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Karty płatnicze są obecnie nieodłączną częścią sfery finansowej, z której korzystają ludzie na całym świecie. Od wielu lat obserwuje się regularny postęp tych instrumentów płatniczych, szczególnie w krajach rozwiniętych. Również w Polsce karty płatnicze odgrywają istotną rolę, czego dowodem jest stale wzrastająca liczba wydawanych użytkownikom kart, coraz wyższa całkowita kwota transakcji, czy zwiększanie się ofert emitentów kart płatniczych. Jedną z konsekwencji tego rozwoju jest wydawanie kolejnych aktów prawnych, mających skutecznie regulować wciąż rozwijający się rynek kart płatniczych. Ważnym aspektem związanym z ekspansją tego środka płatniczego jest bezpieczeństwo. Wraz z rozwojem rynku kart płatniczych, a przede wszystkim technologii z nim związanej, zwiększa się bowiem również ilość przestępstw. Głównym celem niniejszej pracy było odpowiedzenie na pytanie, „czy używanie kart płatniczych jest bezpieczne?” Zostało to zbadane przez scharakteryzowanie karty płatniczej, analizę rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce oraz szczegółową analizę bezpieczeństwa użytkowania tego środka płatniczego w różnych aspektach. Do badań posłużyły dane liczbowe, głównie te publikowane przez Narodowy Bank Polski, źródła książkowe, artykuły prasowe oraz publikacje internetowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że karty płatnicze można uznać za bezpieczne w użytkowaniu, choć nie w pełni. pl
dc.abstract.en Nowadays the payment cards are inseparable part of financial sphere, which people around the world use. Since many years a regular development is observed, especially in developed countries. Also in Poland the payment cards play a significant role, which is confirmed by still rising number of issued cards, higher amount of total transaction or still increasing offers of the payment card’s issuers. One result of this development is issuing the laws, which have to regularize still developing payment card’s market. The important aspect of this paying instrument’s expansion is a safety, because together with the development of card’s market, and especially a technology connected with it, a number of offenses is rising.The main purpose of this elaboration was to answer a question: „Is using the payment card’s safe?”. It was checked by the card’s characteristic, the analysis of development of payment card’s market in Poland and detailed analysis of safety of using this paying instrument in many aspects. To research there were used figures, mainly from the National Bank of Poland data and also, literature, press articles and publications from Internet. In result, received answer was, that payment cards are rather safety, but not fully. pl
dc.subject.pl bankowość – karty płatnicze – płatności bezgotówkowe pl
dc.subject.en banking – cashless payments – payment cards pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98454-125723 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)