Jagiellonian University Repository

Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie państw Afryki Środkowej

pcg.skipToMenu

Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie państw Afryki Środkowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.author Wójcik, Milena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:25:11Z
dc.date.available 2020-07-26T15:25:11Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205755
dc.language pol pl
dc.title Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie państw Afryki Środkowej pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca o tytule „Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie Państw Afryki Środkowej” ukazuje różnorodność konfliktów oraz ich wpływ na sytuację na arenie międzynarodowej. W poniższej pracy znajduje się opis rodzajów konfliktów oraz ich skutków. Zestawione zostały ze sobą trzy konflikty w krajach afrykańskich, aby ukazać że każdy najmniejszy konflikt ma wpływ nie tylko na sytuację na terytorium, na którym się odbywa, ale również poza jego granicami. Opisane zostały również misje ONZ, które miały miejsce na terenie państw pogrążonych w konfliktach. Główną metodą badawczą uwzględnioną w poniżej pracy jest analiza porównawcza. Praca ma na celu ukazanie problemu konfliktów wewnętrznych, zaangażowania w nie państw trzecich oraz skutków jakie to przynosi. pl
dc.abstract.en Work with the title "Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny na przykładzie państw Afryki Środkowej" shows the diversity of conflicts and their influence on the situation in the international arena. The following work is a description of the types of conflicts and their consequences. Compiled been together three conflicts from African countries to show that every little conflict affects not only the situation over the coverage area, but also outside its borders. There were also missions of ONZ described, that have taken place in countries in conflict. The main research method that is included in the following study is comparative analysis. Work aims to show the problem of internal conflicts, involvement in these conflicts non-member countries and its consequences. pl
dc.subject.pl konflikty, umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny, Afryka, Rwanda, Kongo, Burundi, Tutsi, Hutu, ONZ, ludobójstwo, wojna domowa pl
dc.subject.en conflicts, internationalized internal conflict, Africa, Rwanda, Congo, Burundi, Tutsis, Hutus, the United Nations, genocide, civil war pl
dc.contributor.reviewer Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.reviewer Chorośnicki, Michał [SAP11007169] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98447-135069 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)