Jagiellonian University Repository

NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ W POLSCE

pcg.skipToMenu

NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ W POLSCE

Show full item record

dc.contributor.advisor Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.contributor.author Mikos, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:24:14Z
dc.date.available 2020-07-26T15:24:14Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205740
dc.language pol pl
dc.title NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ W POLSCE pl
dc.title.alternative TEACHING RELIGION IN PUBLIC SCHOOL IN POLAND pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska porusza temat nauczania religii w szkole publicznej w Polsce. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera historię nauczania religii w szkole w Polsce. Z kolei drugi rozdział opisuje organizacje lekcji religii w szkole publicznej w Polsce. Zawiera on źródła prawa nauczania religii, zagadnienie finansowania lekcji religii, fakultatywność lekcji religii, oświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii, organizacje rekolekcji szkolnych, zasady wystawiania oceny z religii i wliczanie jej do średniej, problem matury z religii oraz nadzór nad nauczaniem religii. Natomiast ostatni rozdział charakteryzuje status nauczyciela religii. Przedstawia on kwalifikacje do nauczania religii, zagadnienie misji kanonicznej, nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy z nauczaniem religii, prawa i obowiązki nauczyciela religii, awans nauczyciela religii oraz ocenę jego pracy.Nauczanie religii w szkole publicznej w Polsce ma charakter fakultatywny. Uczeń, który wyraża chęć uczestnictwa w lekcjach religii zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii jeżeli wyrazi chęć udziału w lekcji co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku gdy zgłosi się mniejsza liczba uczniów lekcje odbywają się w punkcie katechetycznym lub grupie międzyszkolnej. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ocena z religii znajduje się na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania i obecnie jest wliczana do średniej ocen. Nauczycielem religii może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli spełnia zarówno kryteria przewidziane dla pozostałych nauczycieli jak również otrzyma misje kanoniczną. Misja kanoniczna jest wydawana przez biskupa diecezjalnego w przypadku Kościoła Katolickiego albo przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych - w przypadku innych kościołów. pl
dc.abstract.en The master's dissertation is about teaching religion in public school in Poland. It is composed of three chapters. The first chapter is about history of teaching religion in school.The second chapter describes an organisation of religious education. There are sources of law of teaching religion, facultative teaching religion, statement about participation in lessons of religion, school retreat, marks from religions subject, Matura exam from religion, supervision of teaching religion. The last chapter is about religious education teachers. It includes canonical mission, establishing, termination of employment with teachers, eligibilities and obligations of religions teacher and advancement of the teacher. Teaching religion in public school is facultative. When a student wants to take part in religions lessons he must give a written statement. Religions lessons should take place twice a week. The school has to organise lessons when almost seven students show their will to be involved to lessons. The lessons of religion will be held in special place or group when less than seven students want to take part in lessons. The marks from religion is put below mark from behavior in schools certificate. Nowadays this mark has influence during means counting. The teacher of religion must have qualification as other teachers and canonical mission. The canonical mission is given by catholical bishop or the right person from other church. pl
dc.subject.pl Nauczanie religii, nauczyciel religii,fakultatywność lekcji religii, misja kanoniczna pl
dc.subject.en Teaching religion, teacher of religion, facultative religions lesson, canonical mission pl
dc.contributor.reviewer Krzysztofek-Strzała, Katarzyna pl
dc.contributor.reviewer Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98431-183479 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)