Jagiellonian University Repository

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów oraz ich podległości tylko konstytucji i ustawom

pcg.skipToMenu

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów oraz ich podległości tylko konstytucji i ustawom

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.author Ochmann, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:15:26Z
dc.date.available 2020-07-26T15:15:26Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205601
dc.language pol pl
dc.title Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów oraz ich podległości tylko konstytucji i ustawom pl
dc.title.alternative Resolutions of the Supreme Administrative Court in the light of constitutional principle of judge's independence and their subjection only to the Constitution and statutes pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego odgrywają istotną rolę w ujednolicaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. Stosownie bowiem do art. 269 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli jakikolwiek sąd administracyjny zamierza odstąpić od stanowiska wyrażonego w uchwale NSA, powinien w takim wypadku przedstawić powstałe zagadnienie prawne Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. NSA podejmuje uchwałę rozstrzygającą powstałe na gruncie poprzedniej uchwały wątpliwości. Sąd administracyjny, który nie zgadzając się ze stanowiskiem uprzednio zajętym przedstawił to zagadnienie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jest zobligowany do wydania orzeczenia na podstawie ponownie podjętej uchwały.Takie uregulowanie budzi wątpliwości w przedmiocie wpływu takiej uchwały na swobodę przysługującą sędziemu w trakcie orzekania. Zgodnie z polską konstytucją z 1997 roku sędziowie w wykonywaniu swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom.Niniejsza praca porusza problem konstytucyjności faktycznej mocy wiążącej uchwały NSA. Z jednej bowiem strony konieczne zdaje się uwzględnienie aksjologii całego polskiego systemu prawnego, z drugiej natomiast pamiętać należy o konieczności zapewnienia jednolitości rozstrzygnięć w podobnych sprawach, przewidywalności prawa oraz pewności obrotu prawnego. Autor dokonuje analizy treści zasady niezawisłości sędziowskiej oraz istoty i mechanizmu działania uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przeprowadzone rozważania prowadzą do sformułowania oceny uregulowania uchwał podejmowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. pl
dc.abstract.en Resolutions of the Polish Supreme Administrative Court (NSA) play a significant role in uniformization of administrative courts' judgements. Pursuant to the article 269 of Law on Proceedings before Administrative Courts, if any administrative court wants to depart from a view included in a resolution of the Supreme Administrative Court it has to turn such issue to NSA. The Supreme Administrative Court adopts a resolution that adjudicates doubts arisen on the ground of a previous resolution. An administrative court that had directed an issue to the Supreme Administrative Court is forced to judge on the basis of the view taken in an adopted resolution. The regulation arouses doubts regarding an impact of an adopted resolution on judge's freedom in the process of ruling. According to Polish Constitution from 1997 judges, within the exercise of their office, shall be independent and subject only to the Constitution and statutes. The thesis deals with the problem of constitutionality of actual binding effect by an adopted resolution. It appears as necessary to take into consideration, on the one hand, the axiology of all Polish legal system and, on the other hand, necessity for uniform decisions in similar cases, predictability of law and legal certainty. The author aims at scrutiny of the content of the principle of judges' independence and a meticulous analysis of a dogmatic construction of a resolution adopted by NSA. A research of the subject matter leads to an evaluation of Polish regulation on resolutions of The Supreme Administrative Court. pl
dc.subject.pl uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, NSA, zasada niezawisłości,zasada podległości sędziów tylko Konstytucji i ustawom,art. 269 PSA (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) pl
dc.subject.en Resolutions of the Supreme Administrative Court, NSA, principle of judge's independence, principle of judge's subjection only to the Constitution and statutesarticle 269 of Law on Proceedings before Administrative Courts pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98278-112048 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)