Jagiellonian University Repository

Trójwymiarowe obrazowanie i modelowanie mikrotomograficzne w stomatologii

pcg.skipToMenu

Trójwymiarowe obrazowanie i modelowanie mikrotomograficzne w stomatologii

Show full item record

dc.contributor.advisor Pędrys, Roman [SAP11006083] pl
dc.contributor.author Karwat, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:15:18Z
dc.date.available 2020-07-26T15:15:18Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205599
dc.language pol pl
dc.title Trójwymiarowe obrazowanie i modelowanie mikrotomograficzne w stomatologii pl
dc.title.alternative Three-dimensional imaging and modeling in micro-tomography for dentistry pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pomiarów mikrotomograficznych było wykonanie modeli 3D zębów, które znalazły zastosowanie w stomatologii. Przedmiotem badań były zęby trzonowe i przedtrzonowe otrzymane z Instytutu Stomatologii w Krakowie. Przy użyciu mikrotomografu SkyScan1172 wykonano serię pomiarów zębów, a następnie zrekonstruowano uzyskane projekcje otrzymując zdjęcia 2D zębów. Następnie przeprowadzono binaryzację na wszystkich danych uzyskanych z rekonstrukcji. W kolejnym etapie na podstawie histogramów wyznaczono granicę pomiędzy odcieniami szarości prezentującymi szkliwo i zębinę na zdjęciach mikrotomograficznych, co było konieczne do stworzenia modeli 3D zębów. W programie „Ctvol” wybrano kolor, natężenie i połysk, żeby uwydatnić szczegóły w strukturze zębów. Modele zaprezentowane w pracy przedstawiają szczegółową budowę zębiny i szkliwa widoczną dzięki przekrojom podłużnym i poprzecznym przez modele. Obrazowanie mikrotomograficzne jest wykorzystywane w stomatologii do planowania terapii i zabiegów chirurgicznych ze względu na wysoką rozdzielczość obrazów. Modele 3D odzwierciedlają kształt i strukturę zębów z bardzo dużą dokładnością. pl
dc.abstract.en The aim of micro-tomographic measurements was to make 3D models of the teeth, which were used in dentistry. The subject of the study were molars and premolars obtained from the Institute of Dentistry in Cracow. By using micro CT SkyScan1172 series of measurements of the teeth was made, and then reconstructed to give the resulting projections 2D photos of teeth. Then, binarization is performed on all data obtained from the reconstruction. In the next stage, basing on histograms, the border between shades of gray representing enamel and dentin was determined, which was necessary to create 3D models of teeth. The program "Ctvol" was used to select color, intensity and brilliance to enhance details in the structure of the teeth. The models presented in present work show detailed construction dentin and enamel visible through the longitudinal and transverse cross-sections through models. Micro-tomographic imaging is used in dentistry for treatment planning and surgical procedures due to the high-resolution images. 3D models reflect the shape and structure of the teeth with very high accuracy. pl
dc.subject.pl mikrotomografia, zęby, trójwymiarowe obrazowanie, promieniowanie X pl
dc.subject.en micro-tomographic, teeth, Three-dimensional imaging, X-rays pl
dc.contributor.reviewer Rajfur, Zenon pl
dc.contributor.reviewer Pędrys, Roman [SAP11006083] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98275-153769 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)