Jagiellonian University Repository

Polityka migracyjna Polski po 1989 r.

pcg.skipToMenu

Polityka migracyjna Polski po 1989 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.author Sokołowska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:14:13Z
dc.date.available 2020-07-26T15:14:13Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205582
dc.language pol pl
dc.title Polityka migracyjna Polski po 1989 r. pl
dc.title.alternative Polish migration policy after 1989 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Człowiek już od dawna przejawiał chęć do przemieszczania się i zmiany miejsca swojego położenia. Dlatego też w XXI wiecznej Europie możemy zauważyć liczne migracje osób z całego świata. Zjawisko to z roku na rok przybiera na sile, a powody zmuszające ludzi do podjęcia takiej decyzji są liczne. Istnieje wiele modelów polityki migracyjnej, od bardzo liberalnej przez asymilacyjną, aż do nietolerancyjnej. Na określenie polityki danego kraju mają wpływ podejmowane przez niego działania i decyzje, które przekładają się na liczbę imigrantów i emigrantów w państwie. Celem niniejszej pracy jest ocena polskiej polityki migracyjnej i działań podejmowanych przez państwo w kwestiach migracyjnych.Niniejsza praca została podzielona na trzy rozdziały. Na początku wyjaśnione zostają podstawowe pojęcia związane z migracją oraz jej rodzaje. Zawarta zostaje charakterystyka imigracji do Polski oraz główne problemy z nią związane, w szczególności dla imigranta, jak i dla państwa przyjmującego. W kolejnej części omówiona zostaje polityka migracyjna Polski, jej uwarunkowania prawne i części składowe. Przedstawiono w niej także prawa imigrantów w naszym kraju, instytucje i programy im pomagające, jak również działania państwa zmierzające do walki z nielegalną imigracją. Ostatni rozdział odnosi się do opinii Polaków na temat cudzoziemców oraz aspektów prawnych dotyczących migracji. Omawiana w nim zostaje kwestia uzyskania obywatelstwa polskiego oraz przedstawione w nim zostają statystyki z nim związane na przestrzeni lat. pl
dc.abstract.en Human has long manifested a desire to move and change the place of his location. Therefore, in the twenty-first century Europe, we can see a lot of migrations of people from all over the world. This phenomenon from year to year is getting stronger, and the reasons forcing people to take such a decision are numerous. There are many models of migration policy from a verying from liberal to assimilation one, until the intolerant one. To determine a country's policies, actions and decisions matters, that translate into the number of immigrants and emigrants in the country.This dissertation has been divided into three chapters. At the beginning the basic concepts related to migration and its types are explained. Characteristic of immigration to the Polish and the main problems associated with it, especially for immigrant and the host country are included. In the next part Polish migration policy, its legal and components is discussed. It also shows the rights of immigrants in our country, institutions and programs assisting them, as well as state’s actions aimed to fight illegal immigration. The last chapter refers to the opinion of Poles about immigrants and legal aspects relating to migration. The issue of obtaining Polish citizenship is discussed and the statistics associated with obtaining citizenship over the years are presented. pl
dc.subject.pl migracje, polityka migracyjna, walka z nielegalną imigracją, uzyskanie obywatelstwa, prawa imigrantów, problemy z migracjami, problemy imigrantów, organizacje i inicjatywy pomagające imigrantom, opinie na temat imigrantów pl
dc.subject.en migration, migration policy, struggle with illegal immigration, polish citizenship, immigrants rights, problems of migration, problems of immigrants, organizations and initiatives to help immigrants, opinions about immigrants pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98258-164124 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)