Jagiellonian University Repository

CROWDFUNDING JAKO NOWA METODA POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

pcg.skipToMenu

CROWDFUNDING JAKO NOWA METODA POZYSKIWANIA FINANSOWANIA

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Socha, Witold pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:13:16Z
dc.date.available 2020-07-26T15:13:16Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205567
dc.language pol pl
dc.title CROWDFUNDING JAKO NOWA METODA POZYSKIWANIA FINANSOWANIA pl
dc.title.alternative Crowdfunding as a new method of acquiring financing pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Crowdfunding to metoda zbierania środków finansowych przez wszelakie projekty za pośrednictwem platform internetowych. Wpłat dokonuje anonimowy tłum, który w zamian za swoje uczestnictwo otrzymuje nagrody. Projekty te mogą pochodzić z różnych kategorii oraz obszarów. W pracy postanowiono zbadać czym się różnią poszczególne kategorie między sobą. Metoda: W badaniu wykorzystano bazę ponad 65 tys. projektów z platformy Kickstarter. Następnie aby uzyskać istotne statystycznie wyniki posłużono się testem nieparametrycznym D'Agostino & Pearsona oraz testem post-hoc Dunna. W celu wykazania zależności między zmiennymi posłużono się testem korelacji Spearmana.Rezultaty: Wyniki badania pokazują, że istnieją wyraźne różnice w nasileniu cech w zmiennych pomiędzy kategoriami. Na szczególną uwagę zasługuje kategoria zawierająca projekty technologiczne oraz gry. Ma ona średnio najwięcej wspierających, a jeśli inicjatywa osiągnie swój cel, to średnio zbiera największą krotność celu. Wykazano również interesujące zależności między ilością nagród a liczbą wspierających oraz liczbą FAQ a liczbą komentarzy. Otrzymane rezultaty zachęcają do dalszych badań.Wnioski: Poszczególne kategorie projektów różnią się znacząco między sobą. Rezultaty dowodzą ponadto, że pewne elementy kampanii crowdfundingowe mogą wpłynąć na sukces całej inicjatywy. Analiza ta może przyczynić się do rozwoju badań nad crowdfundingowe oraz jego charakterystycznymi cechami. pl
dc.abstract.en Introduction: Crowdfunding is a method of acquiring financial resources by multiple projects through internet platforms. The contributions are made by the anonymous crowd who, in return, gets the rewards. The projects may represent different categories and fields of interest. In this paper the analysis of the differences between the categories is made.Method: The database from the Kickstarter platform, which contains data about over 65 thousands projects, was used in this study. Non-parametric D’Agostino&Pearson test and Dunn’s post-hoc test were used to establish statistically significant results. Spearman’s correlation test was utilized to demonstrate correlations between the variables.Results: The results show that there are distinguishable differences between the categories. The most distinctive one, technological projects and games, is recognized as the most supported and, if successful, gains the highest income. There are also some interesting correlations between the amount of the rewards and the number of supporters or the volume of the FAQ and the quantity of the comments. The results do encourage for further research.Conclusions: The respective categories of the projects differ between each other. The results prove that there are particular elements of the crowdfunding campaign that may influence the success of the whole initiative. This analysis may contribute to the development of the research about crowdfunding and its characteristic traits. pl
dc.subject.pl crowdfunding – crowdsourcing – finansowanie – outsourcing – tłum pl
dc.subject.en crowd – crowdfunding – crowdsourcing – financing – outsourcing pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98242-146965 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)