Jagiellonian University Repository

Zagłada Żydów suskich

pcg.skipToMenu

Zagłada Żydów suskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.contributor.author Głuc, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:13:12Z
dc.date.available 2020-07-26T15:13:12Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205566
dc.language pol pl
dc.title Zagłada Żydów suskich pl
dc.title.alternative Extermination Jews from Sucha pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę uzupełnienia historii Suchej o dotychczas marginalizowany wątek żydowski. Zawiera syntezę losów żydowskiej społeczności Suchej Beskidzkiej od momentu pierwszej historycznie potwierdzonej wzmianki 1828 do momentu ostatecznej zagłady w 1943. W skład pracy wchodzą 3 rozdziały wyznaczone przez ramy chronologiczne: Żydzi suscy do wybuchu II wojny światowej (Historia, Początki, Religia, Statystyki, Polacy i Żydzi w międzywojennej Suchej 1918-1939-klimat wzajemnych relacji, Główne źródła utrzymania Żydów suskich, Kultura i oświata, Polityka- próba zarysu), Żydzi suscy w latach 1939-1945 (Początek wojny, Getto, Judenlager …,Bilans strat), Żydzi suscy w okresie powojennym. W pracy znajdują się liczne materiały ikonograficzne,dokumenty źródłowe oraz świadectwa żywych świadków historii. pl
dc.abstract.en This master's thesis is an attempt to make up history of Sucha about previously marginalized Jewish topic. It contains a synthesis of the fate of the Jewish community in Sucha Beskidzka from the first historically proven references in 1828 until its final destruction in 1943. The work consists of 3 chapters set by chronological order: the Jews from Sucha to the outbreak of the Second World War (History, Beginnings, Religion, Stats, Poles and Jews in interwar 1918-1939 Sucha-climate interactions, Main source of income of the Jews from Sucha, Culture and education, Politics- attempt to outline), Jews from Sucha in 1939-1945 (Beginning of the war, Ghetto, Judenlager ..., Balance losses), Jews from Sucha in the postwar period. In this master's thesis are numerous iconographic materials, source documents and testimony of live witnesses pl
dc.subject.pl Zabłocie, Stowarzyszenie zawodowe, antysemityzm, Żyd, sztetl, getto, Judenlager, Auschwitz, Sucha, stereotyp pl
dc.subject.en Zabłocie, professional association, anti-semitism, Jew, shtetl, ghetto, Judenlager, Auschwitz, Sucha, stereotype pl
dc.contributor.reviewer Link-Lenczowski, Andrzej [SAP11006003] pl
dc.contributor.reviewer Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98241-113142 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy judaistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)