Jagiellonian University Repository

Ochrona twórczości poza zakresem prawa autorskiego - możliwość stosowania kodeksu cywilnego

pcg.skipToMenu

Ochrona twórczości poza zakresem prawa autorskiego - możliwość stosowania kodeksu cywilnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Targosz, Tomasz [SAP11018487] pl
dc.contributor.author Sieńko, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:10:36Z
dc.date.available 2020-07-26T15:10:36Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205525
dc.language pol pl
dc.title Ochrona twórczości poza zakresem prawa autorskiego - możliwość stosowania kodeksu cywilnego pl
dc.title.alternative Protection of the output beyond the copyright - application of the civil code pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy problematyki ochrony twórczości poza zakresem prawa autorskiego oraz związanej z nią możliwości stosowania kodeksu cywilnego. W pierwszej części omówiona została definicja utworu oraz jego ochrona w prawie autorskim. Przedstawione zostały również przesłanki, które nadają utworom ochronę lub wykluczają je spod jej stosowania. Niniejsza praca zawiera analizę statusu twórców i współtwórców w prawie autorskim. Kolejnym punktem pracy jest możliwość wykorzystywania chronionych utworów oraz ich fragmentów, w szczególności w ramach prawa cytatu. Podane przykłady dotyczą aktów normatywnych oraz dokumentów i materiałów urzędowych. Ostatnia część pracy stanowi porównanie regulacji dotyczących ochrony twórczości na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaprezentowane zostały odmienne poglądy na temat relacji pomiędzy przedstawionymi regulacjami oraz ich wspólne funkcjonowanie w systemie prawnym. pl
dc.abstract.en This thesis concerns the problem of protection of the output beyond the copyright and application of the civil code. The first part contains the definition of the piece and its protection according to the copyright. This part includes conditions of recognition a piece as protected or unprotected by the copyright and the analysis of the status of authors and co-authors as well. The next part defines the possibility of using a piece or its extract under protection, especially in the range of the right to quote. The examples concerns normative acts and official documents or materials. The last part of the thesis contains the comparision of the protection according to the civil code and the copyright law and different scientific approach in this subject. pl
dc.subject.pl Ochrona twórczości, prawo autorskie, cytat pl
dc.subject.en Protection of the output, copyright, quote pl
dc.contributor.reviewer Targosz, Tomasz [SAP11018487] pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Michał [SAP11019063] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98199-146597 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)