Jagiellonian University Repository

Genotypowanie ludzkiej apolipoproteiny E oraz badanie poziomu białka APOE w mysich komórkach RAW264.7 stabilnie transfekowanych ludzkimi izoformami APOE3 i APOE4

pcg.skipToMenu

Genotypowanie ludzkiej apolipoproteiny E oraz badanie poziomu białka APOE w mysich komórkach RAW264.7 stabilnie transfekowanych ludzkimi izoformami APOE3 i APOE4

Show full item record

dc.contributor.advisor Łoboda, Agnieszka [SAP11019077] pl
dc.contributor.author Kruczek, Szczepan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:08:10Z
dc.date.available 2020-07-26T15:08:10Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205487
dc.language pol pl
dc.title Genotypowanie ludzkiej apolipoproteiny E oraz badanie poziomu białka APOE w mysich komórkach RAW264.7 stabilnie transfekowanych ludzkimi izoformami APOE3 i APOE4 pl
dc.title.alternative Genotyping human apolipoprotein E and determining APOE protein level in mural cells RAW264.7 stably transfected with human isoforms APOE3 and APOE4 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Apolipoproteina E (APOE) jest jedną z głównych apolipoprotein odpowiedzialnych za transport lipoprotein o bardzo małej gęstości oraz chylomikronów, a przez to za redystrybucję trójglicerydów i cholesterolu w organizmie. Występuje ona w populacji w trzech głównych izoformach (APOE2, APOE3 i APOE4), które różnią się między sobą pojedynczymi mutacjami w sekwencjach kodujących aminokwasy na pozycji 112 i 158. Poszczególne izoformy różnią się powinowactwem do receptora dla lipoprotein o małej gęstości i siarczanu heparanu, a ich posiadanie jest skorelowane z różnym ryzykiem występowania chorób układu krążenia i choroby Alzheimera. Celem pracy było przeprowadzenie genotypowania ludzkiego genu APOE oraz zbadanie poziomu białka APOE w komórkach RAW264.7 z nadekspresją ludzkich izoform APOE3 i APOE4. Wyniki genotypowania dwiema różnymi technikami jednoznacznie potwierdziły, iż komórki posiadają przypisywane im formy ludzkich APOE. Niestety w wyniku przeprowadzonych testów ELISA udało się zbadać poziom białka APOE jedynie w mediach znad komórek RAW264.7 posiadających izoformę APOE4. Test był zbyt wrażliwy na działanie silnych detergentów użytych w buforach do lizy komórek, aby móc określić poziom APOE w lizatach, natomiast komórki RAW264.7 posiadające izoformę APOE3 najprawdopodobniej przestały wydzielać APOE do medium lub gen APOE3 uległ w nich wyciszeniu. pl
dc.abstract.en Apolipoprotein E (APOE) is one of major apolipoproteins responsible for low-density lipoproteins and chylomicrons transport and therefore triglycerides and cholesterol redistribution in organism. Three major isoforms of APOE (APOE2, APOE3 and APOE4) are present in population. They differ from each other by single mutations in sequences coding amino acids in position 112 and 158. Isoforms have different affinity to low-density lipoprotein receptor and heparan sulfate. Inheritance of respective APOE isoform is correlated with increased cardiovascular disease and Alzheimer's disease risk. The aim of study was to genotype human gene APOE and measure APOE protein level in RAW264.7 cells overexpressing human APOE3 and APOE4. Results of genotyping with two different methods clearly confirmed that cells posses respective human APOE isoforms. Unfortunately, as a result of performed ELISA tests, APOE protein level has been determined only for culture media from RAW264.7 cells with APOE4 gene. Test was too susceptible to strong detergents used for cell lysis to determine APOE protein level in lysates. RAW264.7 cells with APOE3 gene most probably stopped secreting APOE to culture media or APOE3 gen has been silenced. pl
dc.subject.pl apolipoproteina E, APOE, polimorfizm, RAW264.7, genotypowanie pl
dc.subject.en apolipoprotein E, APOE, polymorphism, RAW264.7, genotyping pl
dc.contributor.reviewer Guevara Lora, Ibeth [SAP11017332] pl
dc.contributor.reviewer Łoboda, Agnieszka [SAP11019077] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98149-61572 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)