Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie zakładów administracyjnych na przykładzie szkół publicznych

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie zakładów administracyjnych na przykładzie szkół publicznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Jakubowska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:06:27Z
dc.date.available 2020-07-26T15:06:27Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205466
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie zakładów administracyjnych na przykładzie szkół publicznych pl
dc.title.alternative Function of administrative institutions on the example of public schools pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zakład administracyjny jest instytucją, która traktowana jest za oryginalne dzieło nauk o administracji.Zakłady administracyjne są jednostkami, które udzielają świadczeń, z których ludzie korzystają bardzo często. To powoduje, że jest on bliższy społeczeństwu niż organ administracji i jego aparat pomocniczy, czyli urząd.Drugą kwestią, która wzbudza wątpliwości jest charakter relacji łączącej organy zakładu z użytkownikiem. Określana jest ona przez pojęcie ,,władztwa zakładowego’’, które nadal nawiązuje do czasu, gdy z góry zakładano brak jakiejkolwiek kontroli zewnętrznej w zdecydowanej większości działań administracji.Cele szkoły publicznej są bardzo ważne społecznie, dlatego muszą być realizowane na odpowiednim poziomie i dostosowane do potrzeb uczniów, niezależnie od osiągnięcia dochodów. Powoduje to, że zaliczamy je można je zaliczyć do zakładów administracyjnych, bowiem są względnie samodzielną jednostką organizacyjną, wyposażoną w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług o szczególnym znaczeniu społecznym. Szczególnie w przypadku tego rodzaju jednostek jakimi są szkoły zakres zależności zakładowej jest szczególnie duży. Stosunek zakładowy zostaje tutaj nawiązany z pominięciem aktu woli użytkownika, jakim jest uczeń. pl
dc.abstract.en The administrative institutions provide benefits from which people take advantage very often.The cause is that it is closer to community than to the public authority and the council. The aim of public schools are socially very important so that they have to be directed on the proper level and adjusted to students' needs regardless of their income. That allow to consider them as administrative institution because they are independent units, they are equipped with separate means and people and their aim is to provide services of particular social meaning constantly and dircetly. Especially, in this kind of units, the range of schools' administrative institution relations are relatively big. The unit relations are established without student's conation. pl
dc.subject.pl zakład administracyjny, szkoła publiczna, władztwo zakładowe, zależność zakładowa, stosunek zakładowy pl
dc.subject.en administrative institution relations, administrative institution, public school, unit relations pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.reviewer Człowiekowska, Joanna [SAP11019163] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98126-159934 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)