Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania w środowisku służb mundurowych.

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania w środowisku służb mundurowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Mędala, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:04:07Z
dc.date.available 2020-07-26T15:04:07Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205429
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania w środowisku służb mundurowych. pl
dc.title.alternative Determinants of conflicts and ways of solving them in the environment of the uniformed services. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Konflikty występują we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, zaczynając od konfliktów w sumieniu pojedynczego, poprzez konflikty w rodzinie, a skończywszy na potężnych konfliktach zbiorowych absorbujących uwagę wielu osób, w tym organów państwa czy też organizacji pozapaństwowych. Obecnie można przypuszcza, iż nie występują zbiorowości czy też organizacje, które są w pełni wolne od konfliktów. Celem pracy jest przede wszystkim przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących zjawiska konfliktów, a także rodzajów ich występowania wśród funkcjonariuszy Policji. Przedstawione cele opracowania określiły jej strukturę, na którą składa się cztery rozdziały. Pierwszy przedstawia obszernie problematykę zjawiska konfliktu w organizacji. Rozdział drugi ukazuje sposoby rozwiązywania konfliktów przede wszystkim poprzez mediacje i negocjacje. Trzeci rozdział przedstawia Policję jako służbę mundurową. W czwartym rozdziale zaprezentowano analizę uwarunkowań konfliktów i sposobów ich rozwiązywania w jednostkach Policji. pl
dc.abstract.en Conflicts occur in all areas of human activity, starting with the conflict in the conscience of a single, through family conflicts and ending with the powerful collective conflicts absorbing the attention of many people, including organs of the state or non-state organizations. You can now presumes that there are no communities or organizations that are completely free from conflicts. The objective is primarily to present theoretical issues concerning the phenomenon of conflicts, as well as the types of their occurrence among police officers. The objectives of the studies have defined its structure, which consists of four chapters. The first one presents extensively the issue of the phenomenon of conflict in the organization. The second chapter presents ways to resolve conflicts primarily through mediation and negotiation. The third chapter presents a police as a service. In the fourth chapter presents an analysis of the conditions of conflicts and ways of solving them in units of the Police. pl
dc.subject.pl konflikty - negocjacje - mediacje - Policja pl
dc.subject.en conflicts - negotiation - mediation - Police pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98079-188599 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)