Jagiellonian University Repository

Using competitive games to consolidate grammar

pcg.skipToMenu

Using competitive games to consolidate grammar

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.contributor.author Święch, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:03:55Z
dc.date.available 2020-07-26T15:03:55Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205426
dc.language eng pl
dc.title Using competitive games to consolidate grammar pl
dc.title.alternative Utrwalanie gramatyki za pomocą gier rywalizacyjnych pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było udowodnienie, iż gry rywalizacyjne są najefektywniejszą metodą utrwalania gramatyki przez uczniów szkoły podstawowej. Walory motywacyjne zabaw i gier dydaktycznych są nieocenione, bowiem w odróżnieniu od standardowych ćwiczeń niezwłocznie spotykają się z akceptacją ze strony uczniów. Są dla nich atrakcyjne, gdyż sprawiają, że proces nauczania przebiega mimowiednie, tzn. Uczniowie zazwyczaj nie są świadomi faktu, że właśnie się uczą. Co więcej, umożliwiają one aktywizację całej klasy, zatem w lekcji udział biorą także dzieci słabe oraz nieśmiałe. Zabawy i gry wpływają również na zwiększenie uwagi uczniów. Koncentracja jest znacznie większa niż podczas tradycyjnych lekcji. Występujące w grach dydaktycznych współzawodnictwo motywuje uczniów przede wszystkim do rozwijania wiedzy, jak również rozwija u nich zamiłowania i zainteresowania. Powoduje to lepsze zapamiętanie oraz zrozumienie nowego materiału. Gry dydaktyczne spajają ze sobą elementy zarówno nauki, jak i zabawy. Celem ogólnym jest utrwalenie danego zagadnienia językowego za pomocą gier rywalizacyjnych, natomiast cele szczegółowe nakreślane są dla każdej gry z osobna. Podczas gier uczniowie uczą się używania zróżnicowanych strategii; komunikują się ze sobą, zadają pytania, wnioskują opierając się na obserwacji własnych oraz cudzych, negocjują oraz oceniają.Grając, uczniowie odnajdują się w różnych relacjach, dających możliwość osiągnięcia celów: uczą się dochodzenia do kompromisów, rywalizacji oraz wzajemnej współpracy. W owej pracy uwzględniłam takżewady gier rywalizacyjnych. Do najważniejszych z nich należą sytuacje, w których uczniowie podejmują działania w celu uniknięcia porażki, którą w tym przypadku jest przegrana. Zdarza się, że dzieci miewają tendencję do oszukiwania i zmieniania reguł gier przygotowanych przez nauczyciela. Uczniowie często nie chcą angażować się w gry, które ich zdaniem nie doprowadzą do wygranej. Należy stwierdzić jednak, że zalety gier wykorzystywanych w procesie nauczania gramatyki wyraźnie przeważają wspomniane wady. Niemniej ważną rolę podczas lekcji z wykorzystaniem gier pełni nauczyciel. Gry językowe wspomagają jego pracę na lekcji, pełniąc wiele istotnych funkcji, przede wszystkim motywującej, poznawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Istotną funkcją gier jest funkcja dydaktyczna. Zastosowanie gier podczas lekcji języka obcego aktywizujeuczniów, co znacznie wpływa na ich rozwój. Uczeń może rozwijać sprawność intelektualną, umiejętności językowe, pamięć oraz zdolności taktyczne. Co najważniejsze, grający sami zainteresowani są doskonaleniem owych sprawności, ponieważ są one konieczne do rozgrywania gier. Zwyczajne metody, podczas gdy są wielokrotnie powtarzane, budzą zwątpienie i zniechęcenie, natomiast gry spotykają się z przychylnością dzieci. W przedłożonej pracy ponadto zostało omówione znaczenie gier, w odniesieniu do procesu wychowania uczniów. Nie ulega wątpliwości, że mają one wpływ na ich system wartości, stanowią swego rodzaju pomoc przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych.Gry motywują do poszukiwania rozwiązań, wykształcają aktywny stosunek do stawianych zadań. Scenariusze lekcji przedstawione w części praktycznej potwierdzają słuszność założeń mojej pracy licencjackiej, a tym samym dowodzą, że gry rywalizacyjne sprzyjają utrwalaniu gramatyki. pl
dc.abstract.en In my licenciate project, I will discuss competitve games as a means of consolidating grammar. Languages are a natural form of communication. Students quickly learn to communicate by using their native language, as well as mastering the main rules of grammar, without being taught. Indeed, they cannot communicate efficiently if they do not acquire the essential rules of grammar. Without any grammar, people would be unable to convert any complex ideas into words. Therefore, mastering the essential principles of grammar tends to be a significant skill which has to be acquired by students, if it is their native language or a foreign language. I made a decicion to choose competitive grammar games as the topic of my licenciate project while I was teaching young learners in the primary school during my practice. It turned out to be my strong point. By using competitive games to consolidate grammar young learners are defenitly more motivated and concentrated during the lesson. I am convinced that this way of teaching grammar is the most effective when it comes to young learners. The aim of my licenciate project is to demonstrate that these rules of grammar can be taught as clearly and concisely as possible and to show that they may not be as complicated as some grammar books would like to imply. What is more, I would like to show that it is possible to make young learners become interested in grammar. These games can help majority of students, who dislike learning grammar, change their opinions about that and become fascinated with this subject. Competition during studying is very exciting for most of the students, it is not only enternainment for them, but also education where the students get to know how to be a good winner and a good loser which can be very useful in everyday life.What is more it is very challening for young learners to be engaged in learning and do their best to win the game. Competitive grammar games help students develop their social and motor skills, as well as creativity and memory which can be indispensable in their later life. Moreover, these games can be beneficial not only for the students but also for the teachers. If they are dedicated and creative, it will be pleasure for them to prepare such games and share them with the young learners. My licenciate project is divided into two parts: theoretical and practical one. In the theoretical part, I explain the meaning of grammar and approaches connected with teaching it. I also provide detailed information concerning consolidating grammar by means of games in general and competitive games. I discuss the advantages and disadvantages of competitive games, with the emphasis on the advantages. I show the role of the teacher during the lesson as regards competitive grammar games. Intristic and extrinsic motivation of young learners are also discussed. In the practical part, I present five lessons that I gave during my teaching practice at Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego in Tarnów. In my lesson plans there are main and subsidiary aims, assummed knowledge, anticipated problems, solutions and materials used during the lessons as well as the table which shows the precise description of the stages of lessons. I was teaching students 9 to 12 years old (grades: 4th-6th). In conclusions I summarise the theoretical and the practical part of my licenciate project. I focus on the fact why the competetive games have turned out to be the successful way of consolidating grammar to young learners. Some potential improvements of used activities are also discussed. pl
dc.subject.pl nauka gramatyki, utrwalanie, gry rywalizacyjne, szkoła podstawowa, uczniowe pl
dc.subject.en teaching grammar, competitve games, consolidation, children, primary school, students pl
dc.contributor.reviewer Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.reviewer Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98076-165402 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)