Jagiellonian University Repository

Stimulating students’ creativity in teaching speaking

pcg.skipToMenu

Stimulating students’ creativity in teaching speaking

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.contributor.author Gleń, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:00:26Z
dc.date.available 2020-07-26T15:00:26Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205371
dc.language eng pl
dc.title Stimulating students’ creativity in teaching speaking pl
dc.title.alternative Stymulowanie kreatywności uczniów podczas rozwijania sprawności mówienia pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy licencjackiej jest stymulowanie kreatywności ucznia podczas nauczania sprawności mówienia. Na wybór powyższego tematu wpłynęły przede wszystkim wnioski wyciągnięte podczas obserwacji odbytych w szkole podstawowej oraz zdobyta w toku studiów wiedza z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.Obecnie coraz częściej podkreśla się konieczność stymulowania kreatywności, przede wszystkim u dzieci. Wraz ze wzrostem świadomości co do korzyści jakie niesie wykorzystywanie inwencji podczas lekcji języka obcego, od nauczycieli wymaga się stosowania innowacyjnych rozwiązań. Niestety, można zaobserwować, iż nie wszyscy radzą sobie z tym zadaniem. Powody mogą być zróżnicowane; począwszy od strachu przed odejściem od utartych, sprawdzonych schematów po brak kreatywności u samego nauczyciela. Dlatego uważam ten temat za ważny i wart opisania w powyższej pracy licencjackiej.Drugim głównym elementem poruszonym w mojej pracy jest nauczanie sprawności mówienia. Wydaje się oczywiste, iż jest to niezbędna i podstawowa umiejętność, jeśli chodzi o komunikację międzyludzką. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby wiedzieć jak nauczać tej sprawności poprawnie i możliwie najefektywniej. Jest to szczególnie istotne przy nauczniu dzieci. Nauczyciel powinien motywować swoich uczniów, przede wszystkim pokazując im znaczenie tej umiejętności, m.in. w życiu codziennym.Uważam, że połącznie dwóch powyższych zagadnień podczas lekcji może być wysoce korzystne dla uczniów. Ci, z którymi pracowałam podczas moich obserwacji w Prywatnej Szkole Podstawowej Salwator w Krakowie, posiadali wspaniały twórczy potencjał i chętnie wypowiadali się w języku obcym. Do przeprowadzenia moich lekcji autorskich, które zawarte są w niniejszej pracy, wybrałam klasę IV oraz klasę VI. Wybór ten spowodowany był stosunkowo zaawansowany poziomem umiejętności dotyczących sprawności mówienia w języku obcym w tych klasach.52Niniejsza praca licencjacka składa się z dwóch części; teoretycznej oraz praktycznej. Na część teoretyczną składają się trzy rozdziały. Rozdział pierwszy skupia się na pojęciu kreatywności, jej znaczeniu, zwłaszcza u młodych uczniów, oraz wymienia czynniki jakie mogą ją zarówno stymulować jak i hamować. Drugi rozdział traktuje o nauczaniu sprawności mówienia. Podkreśla znaczenie tej sprawności, opisuje okoliczności i sposoby, które jej sprzyjają, pokazuje związane z nią typy ćwiczeń, jakie mogą okazać się pomocne podczas lekcji. W rozdziale trzecim ukazane są czynniki, które wpływają zarówno na rozwijanie uczniowskiej kreatywności, jak i na doskonalenie ich umiejętności w mówieniu w języku obcym. Rozdział ten opisuje specyfikę rozwoju dziecka w wieku 10-12 lat (jako, że z dziećmi w tym wieku pracowałam podczas praktyk w szkole podstawowej), podkreśla znaczenie doboru odpowiedniej metody nauczania, porusza problem tzw. „silent period”, który może okazać się przeszkodą w procesie nauczania języka obcego, ukazuje wpływ pomocy wizualnych podczas pracy z młodym uczniem.Część praktyczna składa się z planów pięciu lekcji, które przeprowadziłam podczas mojej praktyki w szkole podstawowej. Każda lekcja podsumowana jest ewaluacją.W mojej pracy opisałam wiele czynników wpływających na elementy, które się na nią składają. Kwestiami, które osobiście uważam za najistotniejsze, są wolność dawana (zarówno uczniom, jak i nauczycielowi) przy wykonywaniu ćwiczeń podczas lekcji oraz ukazanie prawdziwego celu nauki języka obcego, jakim jest możliwość użycia go jako narzędzia komunikacji. pl
dc.abstract.en Nowadays the importance of boosting children’s creativity is more and more often spoken about. People tend to become more aware of its importance, not only when it comes to the childhood period, but also issues of the future, such as a professional career. However, it can be observed that many teachers do not have any idea how to introduce creativity-stimulating activities in their classrooms. The reasons may be varied; the fear of diverging from established patterns or the lack of creativity of the teacher himself are only a few of them.Another issue that is growing in importance is the way children are taught speaking at schools. It may seem obvious that it is a vital skill as for as human communications is concerned. I have even observed that many people that start learning a foreign language tend to focus mostly on speaking, ignoring other skills. This shows how eager they are to use the language as a tool of communication. Therefore, it is highly important to know how to teach speaking properly. The way teachers do it must motivate learners by simply showing them how essential this skill is.Thinking about my licentiate project, I came to the conclusion that it may be beneficial for students to combine those two issues, which are so important when it comes to teaching young learners. Following the observations I made during my teaching practice, I decided that students I had been working with have a great potential for creativity and are keen on using English language in an oral form. That is why I eventually decided to introduce some activities that would stimulate pupils’ creativity while developing their speaking skills. I divided my licentiate project into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part includes three chapters. In the first chapter I focus on the concept of creativity, its relevance among young students and the factors that may discourage it. The second chapter deals with teaching speaking to young learners. It stresses the importance of teaching this skill, describes circumstances and factors that are encouraging while teaching speaking and presents some types of activities that are helpful in developing speaking skills. The third chapter shows how some factors may influence both using creativity by children and working on their speaking skills. It describes psychological and social development of a child at the age of 10-12, as I worked with students of such an age during my practice. Apart from that, it is highlighted in this chapter how important the choice of the appropriate teaching method is. It also deals with the silent period which may be a possible obstacle in the process of teaching a foreign language. Last but not least, it shows the relevance of visual aids in working with young learners. The practical part of this project comprises plans of five lessons that I conducted during my teaching practice. Those lessons are followed by their evaluations. At the end there is a conclusion that sums up both the concepts of my licentiate project and my teaching performance.In my project I have listed numerous factors that influence the issue I worked on. What I personally find the most significant is the fact that it gives both the teacher and the students freedom, when it comes to performing activities, and that it shows the real purpose of acquiring a foreign language, which is using it as a tool for communication. pl
dc.subject.pl kreatywność, mówienie, stymulowanie, dzieci, uczniowie, ćwiczenia stymulujące, pomoce wizualne, rozwijanie mówienia, rozwój dziecka, pl
dc.subject.en creativity, speaking, stimulating, encouraging, young learners, stimulating activities, visual aids, silent period, developing speaking, child development, pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.contributor.reviewer Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98019-160608 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)