Jagiellonian University Repository

Wpływ światła monochromatycznego na akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach in vitro gatunków rodzaju Aronia

pcg.skipToMenu

Wpływ światła monochromatycznego na akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach in vitro gatunków rodzaju Aronia

Show full item record

dc.contributor.advisor Ekiert, Halina [SAP20000625] pl
dc.contributor.author Bigos, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:59:14Z
dc.date.available 2020-07-26T14:59:14Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205352
dc.language pol pl
dc.title Wpływ światła monochromatycznego na akumulację kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach in vitro gatunków rodzaju Aronia pl
dc.title.alternative The effect of monochromatic light on the accumulation of phenolic acids and flavonoids in in vitro cultures of Aronia sp. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach pracy badano akumulacje kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach pędowych trzech gatunków rodzaju Aronia (Aronia melanocarpa, Aronia arbutifolia i Aronia prunifolia) rosnących w obecności promieniowania UV-A, światła niebieskiego, światła czerwonego, w podczerwieni, w ciemności oraz w obecności światła białego (warunki kontrolne). Kultury prowadzono na podłożu Murashige’a i Skooga zawierającym 1 mg/l BAP i 1 mg/l NAA. W ekstraktach z biomasy z kultur in vitro zebranej po 4-tygodniowych cyklach hodowlanych (trzy serie) oznaczano metodą HPLC zawartość wolnych i związanych kwasów fenolowych oraz flawonoidów. Najwyższe całkowite zawartości analizowanych metabolitów zarówno kwasów fenolowych wolnych i związanych oraz flawonoidów uzyskano w ekstraktach z biomasy hodowanej w świetle niebieskim.¬Spośród dziewiętnastu analizowanych kwasów fenolowych i kwasu cynamonowego stwierdzono zawartość czterech wolnych kwasów fenolowych: kwasu chlorogenowego, kwasu neochlorogenowego, kwasu protokatechowego i kwasu rozmarynowego (ekstrakty z biomasy A. arbutifolia zawierała dodatkowo kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy). Po kwaśnej hydrolizie stwierdzono jakościowo inny skład kwasów fenolowych – pięć związanych kwasów fenolowych: kwas p-hydroksybenzoesowy, kwas kawowy, kwas protokatechowy, kwas syryngowy i kwas wanilinowy (ekstrakty z biomasy A. melanocarpa zawierała dodatkowo kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy). Spośród trzynastu flawonoidów biomasa kultur in vitro każdego analizowanego gatunku akumulowała cztery flawonoidy: cynarozyd, hyperozyd, kwercytryna i rutozyd. Dominującymi pod względem ilościowym metabolitami były depsydy, ich maksymalne zawartości stwierdzono w biomasie A. prunifolia: 418,83 mg/100 g s.m.(kwas chlorogenowy), 644,68 mg/100 g s.m. (kwas neochlorogenowy) i 548,86 mg/100 g s.m. (kwas rozmarynowy). W tej samej biomasie stwierdzono także najwyższą zawartość dominującego flawonoidu – kwercytryny (165,88 mg/100 g s.m.).Uzyskane wyniki wskazują kultury in vitro gatunków rodzaju Aronia, szczególnie kultury A. prunifolia hodowane w świetle niebieskim jako potencjalne źródło cennych kwasów fenolowych (w szczególności depsydów) oraz flawonoidów. pl
dc.abstract.en The studies aimed to investigate the accumulation of phenolic acids and flavonoids in shoot cultures of three Aronia specis (Aronia melanocarpa, Aronia arbutifolia and Aronia prunifolia) cultivated under UV-A radiation, blue, red and infrared light, in the dark and in the presence of white light (control conditions). Cultures were maintained on the Murashige and Skoog medium supplemented with 1 mg/l BAP and 1 mg/l NAA. Extracts of biomass from in vitro cultures collected after 4-week growth cycles (three series) were used for determination of the content of free and bound phenolic acids and flavonoids using an HPLC method.The highest total contents of the analyzed metabolites, both free and bound phenolic acids and flavonoids were obtained in extracts from biomass cultured under blue light.Of nineteen analyzed phenolic acids and cinnamic acid, four free phenolic acids were identified in the biomass: chlorogenic acid, neochlorogenic acid, protocatechuic acid and rosmarinic acid (A. arbutifolia biomass extracts contained also 3,4-dihydroxyphenylacetic acid). The composition of phenolic acid after acid hydrolysis was different, namely the biomass contained five bound phenolic acids: p-hydroxybenzoic acid, caffeic acid, protocatechuic acid, syringic acid and vanillic acid (A. melanocarpa biomass extracts were found to contain also 3,4-dihydroxyphenylacetic acid). Of thirteen analyzed flavonoids, biomass from in vitro cultures of every tested species accumulated four flavonoids: cynaroside, hyperoside, quercetin and rutoside. The depsides were found to be the dominant metabolites and their maximum concentrations were determined in the biomass of A. prunifolia: 418.83 mg/100 g d.w.(chlorogenic acid), 644.68 mg/100 g d.w. (neochlorogenic acid) and 548.86 mg/100 g d.w. (rosmarinic acid). This biomass contained also the highest amount of the dominant flavonoid, i.e. quercetin (165.88 mg/100 g d.w.).The obtained results indicate that in vitro cultures of different species of the genus Aronia, especially A. prunifolia cultures maintained under blue light are a potential source of valuable phenolic acids (particularly depsides) and flavonoids. pl
dc.subject.pl kultury in vitro, rodzaj Aronia, kwasy fenolowe, flawonoidy, metoda HPLC pl
dc.subject.en in vitro culture, genus Aronia, phenolic acids, flavonoids, HPLC method pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Irma [SAP20000703] pl
dc.contributor.reviewer Ekiert, Halina [SAP20000625] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97997-127326 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)