Jagiellonian University Repository

" Porównawcza analiza sprawozdań finansowych na przykładzie firm Tauron Polska Energia S.A. i Energa S.A."

pcg.skipToMenu

" Porównawcza analiza sprawozdań finansowych na przykładzie firm Tauron Polska Energia S.A. i Energa S.A."

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Jodłowski, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:57:34Z
dc.date.available 2020-07-26T14:57:34Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205326
dc.language pol pl
dc.title " Porównawcza analiza sprawozdań finansowych na przykładzie firm Tauron Polska Energia S.A. i Energa S.A." pl
dc.title.alternative " Comparative analysis of financial statements on the example of Tauron Polska Energia S.A. and Energa S.A. companies" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W dzisiejszych czasach analiza sprawozdań finansowych odgrywa ważną rolę w działalności przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na ocenę osiąganych wyników. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest porównanie sytuacji finansowej dwóch przedsiębiorstw z branży energetycznej: Tauron Polska Energia S.A. oraz Energa S.A. W tym celu przeprowadzono analizę jednostkowych sprawozdań finansowych w latach 2012-2014. Do napisania opracowania posłużono się literaturą przedmiotu z zakresu analizy sprawozdań finansowych i obowiązującymi aktami prawnymi. Praca zawiera część teoretyczną oraz praktyczną.W części teoretycznej zostały poruszone kwestie dotyczące ogólnych metod, rodzajów oraz celów analizy finansowej. Scharakteryzowano elementy sprawozdań finansowych i sposoby ich badania. W części analitycznej uwzględniono wstępne analizy elementów sprawozdań finansowych oraz analizę wskaźnikową. Przeprowadzone badania wykazują, że struktura aktywów i źródła ich finansowania są podobne. Wykazano, że pomimo tej samej branży główne przychody firm pochodzą z różnych działalności. Analiza wskaźnikowa w obrębie płynności, rotacji aktywów i przepływów środków pieniężnych pokazała lepszą sytuację Tauronu. Natomiast Energa osiągnęła lepsze wyniki w pozostałych obszarach. Jedynie wskaźniki zadłużenia kształtowały się na podobnym poziomie. pl
dc.abstract.en Nowadays analysis of financial statements plays an important role in activity of companies because it lets to rate achieved results. The main purpose of this paper is to compare the financial situation of two companies from energy industry: Tauron Polska Energia S.A. and Energa S.A. For this purpose, individual financial statements analysis was performed from 2012 to 2014. The literature of financial statements analysis and valid legislation were used to compose this research paper. This paper includes theoretical and practical part.In theoretical part, matters applying to general methods, types and points of financial analysis were broached. Elements of financial statements and ways of its analysis were characterized. In the analytical part, introductory analysis of elements of financial statements and ratio analysis were taken into consideration. Studies show that the structure of assets and sources of its funding are similar. It was demonstrated that despite the same industry, the main income of companies comes from different activities. Ratio analysis within fluency, rotation of assets and cash flow showed better situation of Tauron. Whereas Energa reached better results within other areas. Only debt indicators were formed on a similar level. pl
dc.subject.pl analiza finansowa- analiza wskaźnikowa- Energa S.A.- sprawozdanie finansowe- Tauron Polska Energia S.A. pl
dc.subject.en Energa S.A.- financial analysis- financial statements- ratio analysis- Tauron Polska Energia S.A. pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97968-167661 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)