Jagiellonian University Repository

Problem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literatury

pcg.skipToMenu

Problem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literatury

Show full item record

dc.contributor.advisor Stepaniak, Urszula [SAP20001985] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.available 2020-07-26T14:57:07Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205319
dc.language pol pl
dc.title Problem niedoboru jodu u kobiet w ciąży, przegląd literatury pl
dc.title.alternative The problem of iodine deficiency in pregnant women, literature review pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niedobór jodu został uznany przez WHO jako jeden z ważniejszych czynników, który ma znaczący wpływ na stan zdrowia całej populacji. Na niedobór jodu cierpi około 60% populacji europejskiej, w tym kobiety w okresie rozrodczym, a także same ciężarne.Celem pracy była ocena częstości występowania niedoboru jodu u kobiet w ciąży jak i następstw zdrowotnych wynikających z niewłaściwej podaży tego mikroelementu w ciąży na zdrowie matki i dziecka, na podstawie przeglądu literatury.Materiał i metody: do pracy włączono 6 badań przekrojowych, 3 badania prospektywne i 1 metaanalizę, które pozyskano poprzez przeszukanie następujących baz danych: PubMed, Medline, Polska Bibliografia Lekarska, ScienceDirect oraz Scopus. Wyniki: przeprowadzony przegląd wykazał, że częstość niedoboru jodu u kobiet w ciąży była wysoka i wahała się w granicach od 60-80%. Regularne stosowanie suplementów diety zawierających jod na poziomie 150µg/ na dobę było skuteczne w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia niewłaściwego poziomu hormonów tarczycy podczas ciąży. Dzieci kobiet, których stężenie jodu w moczu wynosiło <150µg/l częściej osiągały znacząco niższe wyniki w testach neuropsychiatrycznych, mierzących iloraz inteligencji, uwagę, umiejętności czytania, komunikowania się oraz percepcji wzrokowej. W warunkach fizjologicznych prawidłową czynność hormonalną tarczycy warunkuje właściwa podaż jodu, która u kobiety ciężarnej powinna być zwiększona o 50% i wynosić 250±50 µg/ dobę. Wnioski: niedobór jodu w ciąży jest nadal częsty i stanowi ważny problem zdrowia publicznego, bowiem skutki niewłaściwej podaży tego mikroelementu wpływają na zdrowie oraz jakość życia całej populacji. Istnieje zatem potrzeba edukacji kobiet i stosowania jodu jeszcze przed planowaną ciążą. pl
dc.abstract.en Iodine deficiency has been recognized by the WHO as one of the major factors that have a significant impact on the health of the entire population. Iodine deficiency affects around 60 % of the European population, including women in childbearing age and pregnant women.Objective: the aim of the study was to value both the prevalence of iodine deficiency in pregnant women and health consequences, associated with the wrong supply under this micronutrient during pregnancy on the health of mother and child, based on review of the literature. Material and methods: work included six cross-sectional studies, three prospective studies and 1 meta-analysis, which was obtained by searching the following databases: PubMed, Medline, Polish Medical Bibliography, ScienceDirect and Scopus.Results: the survey has revealed that frequency of iodine deficiency in pregnant women was high and ranged from 60-80%. Regular use of dietary supplements containing iodine at 150µg/day was effective in reducing the risk of inadequate thyroid hormone level during pregnancy. The children of women whose urinary iodine concentration was <150µg/l often achieved significantly lower results in neuropsychiatric tests that measure IQ, attention, literacy, communication and visual perception. Under normal physiological function the thyroid hormone determines that proper supply of iodine that pregnant women should be increased by 50% and amount to 250±50 mg/day.Conclusions: iodine deficiency in pregnancy is still common and is a major public health problem, because the effects of inadequate supply of micronutrient affect the health and quality of life of the entire population. Therefore there is a need for education of women and the use of iodine before a planned pregnancy. pl
dc.subject.pl niedobór jodu w ciąży, niedoczynność tarczycy, profilaktyka jodowa, rozwój układu nerwowego noworodka. pl
dc.subject.en iodine deficiency in pregnancy, maternal hypothyroidism, iodine prophylaxis, infant neurodevelopment. pl
dc.contributor.reviewer Stepaniak, Urszula [SAP20001985] pl
dc.contributor.reviewer Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97961-171642 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy inspekcja sanitarna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)