Jagiellonian University Repository

Nowoczesne perspektywy rozwoju telemedycyny w diagnostyce obrazowej

pcg.skipToMenu

Nowoczesne perspektywy rozwoju telemedycyny w diagnostyce obrazowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.author Franczak, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:56:49Z
dc.date.available 2020-07-26T14:56:49Z
dc.date.submitted 2016-10-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205314
dc.language pol pl
dc.title Nowoczesne perspektywy rozwoju telemedycyny w diagnostyce obrazowej pl
dc.title.alternative Modern prospects for the development of telemedicine diagnostic imaging pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat: W ostatnich czasach jednym z podstawowych narzędzi funkcjonalności jednostek lecznictwa i pracy lekarzy różnorodnej specjalności są technologie informacyjne oraz systemy informatyczne. Bardzo istotnym elementem sprawnego funkcjonowania współczesnego szpitala jest zintegrowany system informacyjny.Teleinformatyczne systemy umożliwiają nam w dniu dzisiejszym zarówno wymianę informacji jak i konsultacje medyczne, a także radiologiczne za pomocą przesyłania obrazów. Telemedycyna w dzisiejszych czasach jest kluczowym rozwiązaniem zażegnania wielu problemów z jakimi borykają się pracownicy służby zdrowia czy też jej klienci (pacjenci). Jednym z największych problemów jest odległość oraz dostęp do wyspecjalizowanych w danej dziedzinie lekarzy. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne, które to umożliwiają nam komunikację pomiędzy danymi jednostkami leczniczymi.Cel: Celem pracy było opisanie i analiza systemów informatycznych opartych o sieć Internet, który wspiera lekarza w diagnostyce obrazowej.Metoda: W pierwszej części pracy została poruszona tematyka wykorzystania informatyki w problemach diagnostyki obrazowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jakie oferuje sieć Internet.W drugiej części pracy przedstawiono charakterystykę wykonanego systemu wskazując jego możliwości.Wnioski: 1. Zintegrowany system CGM jest niezbędny dla poprawnego funkcjonowania nowoczesnego szpitala. 2.Opracowanie optymalnych parametrów systemu CGM wymaga współpracy wszystkich użytkowników systemu, znajomość literatury przedmiotu oraz systemów oferowanych na terenie Polski. 3. Doświadczenia pracy z modułami systemu ułatwiają wybór optymalnych parametrów systemu CGM. pl
dc.abstract.en Topic: In recent times, one of the basic tools of functional units and treatment of doctors various specialties are information technology and information systems. A very important element in the smooth functioning of a modern hospital is an integrated information system. ICT systems enable us today both the exchange of information and medical consultations , and radiological by transmitting images . Telemedicine nowadays is a key solution to resolve the many problems faced by health professionals or their customers ( patients ). One of the biggest problems is the distance and access to specialized doctors in the field. With the help come to our modern technological and IT solutions, which allow us to communicate between the units concerned medicinal.Target Work: The aim of the study was to describe and analyze systems based on the Internet, which supports medical diagnostic imaging.Method: In the first part of the work has been addressed topics of computer use in diagnostic imaging problems, with special emphasis on the possibilities offered by the Internet. In the second part of the study presents the characteristics of the system indicating its features .Conclusions: 1. The integrated system CGM is necessary for the proper functioning of a modern hospital .2. Working out of optimal system parameters CGM requires the cooperation of all users of the system, knowledge of literature and system on Polish territory.3. Experience working with system modules help with selecting the optimal parameters of the system CGM . pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: moduły CGM, oprogramowanie CGM , CGM NETRAAD WEB, CGM ENDORAAD, Digital Imaging and Communication In Medicine ( DICOM ), non-DICOM, Centralny Węzeł Teleradiologiczny ( CWT ), Radiologiczny System Informacyjny ( RIS ), System Archiwizacji i Transmisji Obrazów (PACS). pl
dc.subject.en Key words: CGM modules, CGM software, CGM NETRAAD WEB, CGM ENDORAAD, Digital Imaging and Communication In Medicine ( DICOM ), non-DICOM, The Central Teleradiologic Node, Radiological Information System ( RIS ), Picture Archiving and Communication System ( PACS ). pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.contributor.reviewer Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97955-167897 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy inspekcja sanitarna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)