Jagiellonian University Repository

CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO PRACY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM.

pcg.skipToMenu

CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO PRACY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.contributor.author Strogan, Vitaliy pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:53:19Z
dc.date.available 2020-07-26T14:53:19Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205259
dc.language pol pl
dc.title CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO PRACY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM. pl
dc.title.alternative MOTIVATORS TO WORK ON THE EXAMPLE OF POLISH FUNCTIONAL REHABILITATION CENTER VOTUM pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy teoretycznej z zakresu motywacji. Cała praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuję motywację, również opisuje teorię, w której omówiono rodzaje oraz techniki motywowania. Drugi rozdział poświęcony został opisowi metod motywowania. W rozdziale trzecim zostały przedstawione finansowe oraz pozafinansowe sposoby motywowania. Poruszona została tam kwestia doboru czynników motywacyjnych, dzięki którym firma ma szanse na rozwój oraz ciągłe doskonalenie się. Rozdział czwarty został poświęcony badaniom, których głównym celem jest weryfikacja czynników, które motywują pracowników Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej do wykonywania swoich czynności zawodowych. W rozdziale zostały przeprowadzone badania a także weryfikacja wyników tych badań. Praca powstała w oparciu o ogólnodostępną literaturę przedmiotu, czasopisma, artykuły dostępne w Internecie, a także informacje uzyskane dzięki badaniom. pl
dc.abstract.en The work consists theoretic analyse about motivation. The whole master's thesis contains four chapters. First chapter defines the concept of motivation and also describes the theory about kinds of motivation and motivation techniques. Second chapter is telling about methods to motivate. In third chapter I has been presented financial and also non-financial ways how to motivate. There have also raised the issue of the choosing motivation factors which can influence to evolution of company and let the company getting better. Fourth chapter contains research whose main objective is to verify the factors, which can motivate employees of Polish Centre of Functional Rehabilitation in their daily work. In this chapter has been conducted research and after this verification results. Master's thesis was based on widely available literature, magazines, articles founded on the Internet and also informations obtained from research. pl
dc.subject.pl badania – metody – motywacja – sposoby – techniki. pl
dc.subject.en research - methods – motivation – ways - techniques. pl
dc.contributor.reviewer Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97897-185896 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)