Jagiellonian University Repository

Rewizja taksonomiczna ostnic z grupy Stipa drobovii (Poaceae)

pcg.skipToMenu

Rewizja taksonomiczna ostnic z grupy Stipa drobovii (Poaceae)

Show full item record

dc.contributor.advisor Nobis, Marcin [SAP11018770] pl
dc.contributor.author Kucia, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:52:17Z
dc.date.available 2020-07-26T14:52:17Z
dc.date.submitted 2015-07-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205243
dc.language pol pl
dc.title Rewizja taksonomiczna ostnic z grupy Stipa drobovii (Poaceae) pl
dc.title.alternative Taxonomic revision of feather grasses from the Stipa drobovii group (Poaceae) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dla zobrazowania zmienności ostnic, należących do grup Stipa drobovii i S. caucasica, przeprowadzono badania biometryczne, a otrzymane dane poddane zostały analizom numerycznym. Zgromadzony materiał został przeanalizowany pod względem 35 cech, z których do dalszych analiz wybrano 3 cechy jakościowe i 20 cech ilościowych. W celu porównania zmienności mikromorfologicznej grup S. drobovii i S. caucasica, przy użyciu mikroskopu skaningowego (SEM), wykonano zdjęcia górnej części plewki dolnej, kallusa oraz górnej (doosiowej) i dolnej (odosiowej) powierzchni liści płonnych. Analiza zmienności cech została przedstawiona graficznie przy użyciu diagramów rozrzutu PCA i PCoA oraz wykresów rozpiętości typu ramka-wąsy. W celu porównania wymagań ekologicznych ostnic z grup S. drobovii i S. caucasica przeanalizowano informacje zawarte w etykietach arkuszy zielnikowych ostnic zdeponowanych w KRA. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono odrębność taksonomiczną grup S. drobovii i S. caucasica, a także wyróżniono w ich obrębie różniące się między sobą morfotypy: S. drobovii var. drobovii, S. drobovii var. iskanderkulica, S. drobovii var. iranica, S. caucasica „typica” i S. caucasica „mediasia”. Na podstawie otrzymanych wyników przedstawiono klucz do identyfikacji badanych taksonów oraz szczegółowy opis morfologiczny ostnic z grupy S. drobovii. pl
dc.abstract.en To illustrate the variability of the feather grasses, belonging to Stipa drobovii and S. caucasica groups, biometric studies were conducted and the obtained data were subjected to numerical analyses. The material has been analyzed in terms of 35 characteristics, of which 3 qualitative and 20 quantitative were selected for further analyses. To compare the micromorphological variability between S. drobovii and S. caucasica groups, the photos of the upper surface of the epidermis of the lemma, callus and upper and lower surface of the leaves of the vegetative shoots using scanning electron microscopy (SEM) were taken. Morphological variability was presented graphically using PCA and PCoA scatter diagrams and box-whiskers graphs. In order to compare the ecological requirements of S. drobovii and S. caucasica groups, information contained in the sheet labels of S. deposited in the KRA herbarium were analyzed. The studies confirmed the taxonomic distinctiveness of S. drobovii and S. caucasica groups and also distinguished some morphotipes, namely: S drobovii var. drobovii, S. drobovii var. iskanderkulica, S. drobovii var. iranica, S. caucasica „typica” and S. caucasica „mediasia”. Based on the results, the identification key and detailed morphological description of the members from S. drobovii group has been provided. pl
dc.subject.pl analizy numeryczne, ostnice, sekcja Smirnovia, Stipa, taksonomia pl
dc.subject.en numerical analyses, feather grasses, section Smirnovia, Stipa, taxonomy pl
dc.contributor.reviewer Nobis, Marcin [SAP11018770] pl
dc.contributor.reviewer Madeja, Jacek [SAP11018152] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97881-128835 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)