Jagiellonian University Repository

Sprzedaż produktów bankowych.

pcg.skipToMenu

Sprzedaż produktów bankowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Solarz, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:51:28Z
dc.date.available 2020-07-26T14:51:28Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205230
dc.language pol pl
dc.title Sprzedaż produktów bankowych. pl
dc.title.alternative Sales of banking products pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W dzisiejszym świecie każdy człowiek jeszcze będąc dzieckiem spotyka się z pojęciem sprzedaży. Proces ten polega na oferowaniu dóbr bądź usług mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb, pragnień i marzeń, które charakteryzują wszystkich ludzi. Produkty bankowe dostarczają środków pieniężnych w sytuacjach nagłej potrzeby, pozwalają zrealizować inwestycje, w momencie braków finansowych, dają również możliwość odkładania środków i czerpania nich zysków.Zglobalizowana, współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji, którą również na rynku bankowym można dostrzec. W świecie wszechogarniającego marketingu różnych usług, firmy chcące dotrzeć do swoich klientów, muszą znajdować nowe sposoby przekonywania do zakupu własnych produktów. Jednym z takich rozwiązań jest sprzedaż osobista, czyli rozmowa z klientem przeprowadzona zgodnie z profesjonalnym schematem, uwzględniającym wszystkie cechy psychologiczne zarówno sprzedawcy jak i klienta. Proces sprzedażowy od samego początku wtedy jest wzajemną interakcją, której efektem ma być przede wszystkim zadowolenie klienta.Wiele przeprowadzonych badań w dziedzinie relacji sprzedażowych między handlowcem, a konsumentem, pozwoliło na wyodrębnienie oraz opisanie metod sprzedażowych, jako konkretnych sposobów obsługi współczesnego nabywcy. Bogactwo tych technik wykorzystuje się każdego dnia w zaspokajaniu potrzeb i pragnień własnych klientów.Specyficznym rodzajem sprzedaży bezpośredniej jest sprzedaż telefoniczna, a w związku z jej technicznymi obwarowaniami, tylko wybrane techniki obsługi pozwalają na obsługę wymagających klientów. Niniejsza praca porównuje skuteczność wybranych technik w doprowadzaniu do finalizacji sprzedaży w prowadzonych rozmowach telefonicznych bankowych infolinii. pl
dc.abstract.en Nowadays every person in the childhood contacts with the concept of sales. The process consists in offering goods or services designed to satisfy the basic needs, desires and dreams that characterize all people. Banking products provide cash in unforeseen situations , allow to realize investments when financial shortfalls, give the chance to accumulate funds and reap their profits.Globalized, modern world economy characterized by a high level of competition, which can be been on the banking market too. In a world of pervasive marketing of various services, companies wishing to reach their customers, they must find new ways to persuade to buy their own products. One solution is the personal sales or conversation with the customer carried out in accordance with professional scheme, taking into account all the psychological characteristics of both the seller and the customer. In this way, sales process from the beginning is mutual interaction, the effect of which is to be primarily customer satisfaction.Many studies in the field of sales relationship between the trader and the consumer, allowed us to isolate and describe the methods of sales as concrete ways to handle the modern buyer. The richness of these techniques are used every day in meeting the needs and desires of their customers.A specific type of direct selling is the sale by telephone, in connection with its technical ensures ,only selected handling techniques allow for support demanding customers. This thesis compares the effectiveness of the chosen techniques in order to try to finalize the sale in the conduct of banking phone calls. pl
dc.subject.pl produkt bankowy, oferta bankowa, sprzedaż, rozmowa handlowa, technika sprzedażowa pl
dc.subject.en banking product, banking offer, sales, trading conversation, buying technique pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97867-169962 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)