Jagiellonian University Repository

Wpływ treści na wzrost motywacji do przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji konsumenckich

pcg.skipToMenu

Wpływ treści na wzrost motywacji do przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji konsumenckich

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Michał pl
dc.contributor.author Buksa, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:48:48Z
dc.date.available 2020-07-26T14:48:48Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205188
dc.language pol pl
dc.title Wpływ treści na wzrost motywacji do przetwarzania informacji w procesie podejmowania decyzji konsumenckich pl
dc.title.alternative Content influence on increase of motivation in consumer processing of information and decision making. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto się analizy procesu przetwarzania informacji oraz procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Założono, że procesy te związane są z funkcjami motywacyjno-poznawczymi. Zwrócono uwagę na wpływ treści przy podejmowaniu decyzji. Propozycję teoretyczną oparto na założeniach teorii podejmowania decyzji przez decydenta oraz na konstrukcie motywacji epistemicznej. W pracy oparto również się na badaniach związku treści z procesem podejmowania decyzji. W moim eksperymencie przebadano 77 (średni wiek = 21,47, OS = 1,85 ) osób. Do sprawdzenia hipotez wykorzystano narzędzia komputerowe, które pozwalają na analizę procesu analizowania informacji za pomocą symulacji sytuacji decyzyjnych. Badanie wskazało na brak działania założonej peryferycznej aktywizacji celu uniknięcia domknięcia za pomocą kategorii treściowych na sposób przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji niezależnie od indywidualnego poziomu nasilenia potrzeby poznawczego domknięcia. Badanie po części pokazało, że potrzeba domknięcia ujmowana jako zmienna indywidualna ma wpływ na sposób podejmowania decyzji oraz analizowanie informacji. Warto jednak zwrócić uwagę na rolę treści, która może być ujmowana jako środek osiągania celów, mających wpływ na nasze zachowanie na poziomie nieuświadomionym. pl
dc.abstract.en This thesis main subject is to analyze process of information processing and decision making. It was assumed that these processes are associated with motivational cognitive functions. Attention has been paid to the impact of content when making decisions. Theoretical proposal is based on assumptions of the decision-making theory and epistemic motivation construct. The study is also based on research of content connection with the process of decision-making. In my experiment 77 people were tested. The hypotheses were tested using computer tools that allows to verify the process of analyzing information using simulation of decision making situations. The study (N = 77) indicated no influence of established peripheral activation to avoid cognitive closure using content category on how to process information and make decisions regardless of the individual severity level of need for cognitive closure. The survey partly demonstrated that the need for closure recognized as an individual variable will affect the decision making and analyzing information process. It is worth noting the role of content that can be recognized as a means of achieving the objectives that affect our behavior at the level of unconscious. pl
dc.subject.pl proces podejmowania decyzji, decyzje konsumenckie, motywacja epistemiczna, potrzeba poznawczego domknięcia, potrzeba uniknięcia poznawczego domknięcia, treść, przetwarzanie informacji pl
dc.subject.en decision making, consumer decision making, epistemic motivation, need for cognitive closure,need to avoid cognitive closure, content, information processing pl
dc.contributor.reviewer Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97824-131622 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)