Jagiellonian University Repository

Instytucja mediacji w postępowaniu przed polskimi sądami administracyjnymi w ujęciu teoretycznym i praktycznym

pcg.skipToMenu

Instytucja mediacji w postępowaniu przed polskimi sądami administracyjnymi w ujęciu teoretycznym i praktycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Baran, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:42:38Z
dc.date.available 2020-07-26T14:42:38Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205091
dc.language pol pl
dc.title Instytucja mediacji w postępowaniu przed polskimi sądami administracyjnymi w ujęciu teoretycznym i praktycznym pl
dc.title.alternative Mediations procedure in polish administrative courts in theory and practice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest instytucja mediacji przed polskimi sądami administracyjnymi. W pracy przedstawiono mediację zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Mediacja stanowi jedną z form alternatywnego rozwiązywania sporów. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi funkcjonuje od 2004r.Mediacja miała stać się jednym ze sposobów na rozwiązanie problemów, z jakimi borykały się sądy administracyjne u progu reformy.Podjęta w pracy analiza przepisów prawnych ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja mediacji spełniła oczekiwania, jakie z nią wiązano. Pierwszy rozdział pracy to wprowadzenie w tematykę mediacji. Ukazano w nim miejsce mediacji wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W tym miejscu przedstawiono definicję mediacji, jej rozwój na gruncie polskiego ustawodawstwa oraz funkcjonowanie w obrębie procedury karnej i cywilnej. Rozdział drugi skupia się na charakterystyce prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego w kontekście rozważań nad przystawaniem instytucji mediacji do prawa administracyjnego.Rozdział trzeci to charakterystyka modelu mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ukazano tu zakres spraw mogących stać się przedmiotem mediacji, źródła regulacji w prawie krajowym. Przedstawiono cele mediacji, jej przebieg oraz skutki, a także dokonano oceny przyjętych rozwiązań. Rozdział czwarty ukazuje funkcjonowanie mediacji w praktyce polskiego sądownictwa administracyjnego. W tym rozdziale szukano przyczyn małej populaności mediacji. Przedstawiono także przypadki udanego zastosowania mediacji.W zakończeniu podsumowano podjęte rozważania i anlizę przepisów prawnych. pl
dc.abstract.en The subject of this disseration is the mediations procedure in administrative courts in Poland. The mediations procedure will be presented in theory and practice. Mediation is a one of the most popular forms of alternative dispute resolution. Mediation works in proceeding in administrative court since 2004. Mediation was to counteract the excessive length of proceednig in administrative courts.In this essay I shall analyze legislation. The aim of the study is to answer the question of whether mediation has met its purposes.Chapter one describes what they are alternatatywne method of dispute resolution and defines the concept of mediation. Presented as developed mediation in Polish law and how it is in criminal and civil procedure.The second chapter focuses on the characteristics of administrative law and proceedings administrative court The third chapter is a description of the model of mediation in the proceedingsadministrative court. This section provides legislation on mediation in the proceedings administrative court. Describes the purposes of mediation, its course and consequences. Also assessed the adopted legal solutions. The fourth chapter shows how the mediation in the practice of Polish administrative courts. In this chapter, we sought the reasons for the low popularity of mediation and showing cases of successful mediation proceedings.In conclusion summarizes the discussion and analysis. pl
dc.subject.pl ADR, mediacja, postępowanie sądowoadministracyjne, sąd administracyjny, mediacja w praktyce pl
dc.subject.en ADR, mediation, proceeding administrative court, administrative court, mediation in practice pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97708-99708 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)