Jagiellonian University Repository

Stany zapalne żeńskich narządów płciowych i ich wpływ na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym

pcg.skipToMenu

Stany zapalne żeńskich narządów płciowych i ich wpływ na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Mazurkiewicz-Kruk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:42:31Z
dc.date.available 2020-07-26T14:42:31Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205089
dc.language pol pl
dc.title Stany zapalne żeńskich narządów płciowych i ich wpływ na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym pl
dc.title.alternative Inflammatory states of female reproductive system and their influence on intimate life of women at the age of procreation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Stany zapalne narządów płciowych są najpowszechniej występującym schorzeniem wśród kobiet w wieku prokreacyjnym, a zarazem najczęstszą przyczyną zgłoszenia się na wizytę do ginekologa. Są to zarazem choroby intymne, które związane są z uczuciem wstydu i skrępowania przez pacjentki. Fakt ten sprawia, że większość kobiet podejmuje samodzielne próby leczenia się, przed pojawieniem się u specjalisty. Objawy związane ze stanami zapalnymi żeńskiego układu płciowego powodują uczucie dyskomfortu przez kobiety zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze seksualnej. Cel badania: Celem badań była ocena wpływu stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym oraz opracowanie programu edukacyjnego w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych. Materiał i metoda: W pracy zastosowany został sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym był kwestionariusz, składający się z samodzielnie opracowanego wywiadu oraz standaryzowanego kwestionariusza oceny funkcjonowania seksualnego kobiet (Female Sexual Function Index). Wyniki: W badaniu udział wzięło 104 kobiety, z których 72% twierdzi, że nie leczyło się z powodu stanów zapalnych narządów płciowych. Wykazano również, że pomimo deklaracji kobiet aż 90% z nich występowały typowe objawy dla zakażeń i zapaleń układu płciowego. Analiza statystyczna kwestionariusza Female Sexual Function Index pokazała, że u 50% respondentek, u których występują objawy, obecne są znamienne klinicznie dysfunkcje seksualne. Wnioski: Stany zapalne narządów płciowych są powszechnymi schorzeniami u kobiet w wieku prokreacyjnym. Większość z nich nie jest świadoma ich obecności, co sprawia, że nie poddają się leczeniu. Objawy charakterystyczne dla zakażeń i zapaleń układu płciowego w znaczącym stopniu wpływają na jakość życia seksualnego. W celu uzupełnienia deficytów wiedzy młodych kobiet konieczne jest opracowanie programu edukacyjnego i jego wdrożenie. pl
dc.abstract.en Introduction: Inflammatory states of female genital system are the most frequent disorder affecting women at the age of procreation. Subsequently these diseases are a most commonly found cause for gynaecologist consultations. These intimate diseases are also connected with patient’s embarrassment. This feeling makes patients try self-treatment, before making a visit to a gynaecologist. Symptoms of inflammatory states of female reproductive system cause women discomfort both in everyday life and in sexual sphere. Goal of the research: This research was aiming to evaluate the influence of reproductive system inflammatory states on the quality of intimate life of women at the age of procreation and secondly to develop an educational program for diagnostics, treatment and prophylaxis of this diseases. Material and method: In this research a diagnostic survey was used. A questionnaire consisting of a self-prepared interview and a standardized Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire was used as a research tool. Results: One hundred and four women took part in the research, 72% of them, states that they did not receive any previous treatment because of inflammatory states of female reproductive system. It was shown that despite women declaration, 90% of them had symptoms typical for inflammations and infections of genital system. The statistical analysis of the FSFI questionnaire showed that 50% of respondents who had clinical symptoms had clinically significant sexual dysfunctions. Conclusions: Inflammatory states of female reproductive system are a common disease of women at the age of procreation. Most women are not conscious of their presence, what causes that they do not undergo treatment. Symptoms typical for inflammations and infections of reproductive system have a significant influence on the quality of sexual life. Development and introduction of an educational program is needed for improving women knowledge. pl
dc.subject.pl stany zapalne, układ płciowy, kobieta, życie seksualne pl
dc.subject.en inflammations, reproductive system, women, sexual life pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97706-184950 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)