Jagiellonian University Repository

Bezczynność i przewlekłość organu administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej

pcg.skipToMenu

Bezczynność i przewlekłość organu administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Łuczak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:42:23Z
dc.date.available 2020-07-26T14:42:23Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205087
dc.language pol pl
dc.title Bezczynność i przewlekłość organu administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej pl
dc.title.alternative The inactivity and the lengthiness of the body of public authority in making public information available pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dostęp do informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad państwa demokratycznego i jest jednym z praw człowieka. Celem mojej pracy jest przedstawienie zasady jawności oraz prawa dostępu do informacji publicznej, a także ukazanie, że organy administracji publicznej nie zawsze realizują nałożone na nich w tym zakresie obowiązki, pozostając w bezczynności lub przewlekle prowadząc postępowanie. Pierwszy rozdział mojej pracy poświęcony jest omówieniu konstytucyjnej zasady jawności oraz prawa dostępu do informacji publicznej. Jest to niezwykle ważne prawo, gdyż przejrzystość działań zapobiega negatywnym zjawiskom w administracji publicznej oraz jest formą kontroli organów administracji publicznej. Przedmiotem rozdziału drugiego jest bezczynność oraz przewlekłość organu administracji publicznej. Organy administracji publicznej powinny wykonywać swoje zadania w sposób sprawny i szybki. Stan bezczynności i przewlekłości postępowania jest zaprzeczeniem podstawowych zasad administracji publicznej (zasada obowiązku działania i szybkości postepowania) oraz prawa do dobrej administracji. Analizując regulacje prawne, aktualne orzecznictwo oraz piśmiennictwo przedsatwię treść tych pojęć. W rozdziale trzecim omawiam środki służące bezpośrednio zwalczaniu bezczynności i przewlekłości organu administracji publicznej w udostępnianiu informacji publicznej. Jest to przede wszystkim skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania. Ostatnim omówionym przeze mnie zagadnieniem są środki służące pośrednio zwalczaniu tych negatywnych zjawisk, mianowicie skarga powszechna oraz odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej. pl
dc.abstract.en The access to public information is one of the basic principles of a democratic state and is one of human rights. The aim of my work is the representation of the principle of transparency and right of access to public information, as well as to show that governments have not always performed as expected in this area responsibilities, staying idle, or chronically, directing behavior. The first Chapter of my work is devoted to the discussion of the constitutional principle of transparency and right of access to public information. This is an extremely important right, as transparency, prevent negative phenomena in public administration and is also a form of control of public administration. The subject of the second Chapter is the inactivity and excessive length of body of the state administration. Governments must fulfil their tasks in a way that is fast and reliable. The idle state and chronicity of conduct is a denial of the basic principles of public administration (the principle of debt actions and the speed behavior) and the right to good administration. Analyzing legal regulations, relevant case law and legal literature analyze the content of these concepts. In the third Chapter, I discuss the measures aimed directly against downtime and chronicity body of public administration in providing public information. It is, above all, to complain of the inactivity or chronic functioning behavior. Last reviewed my issue is the measure indirectly the fight against these negative phenomena, namely, the common complaint and the duty to compensate the government authority. pl
dc.subject.pl prawo dostępu do informacji publicznej, jawność, bezczynność, przewlekłość pl
dc.subject.en the right of access to public information, the transparency, the inactivity, the lengthiness pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97704-126871 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)