Jagiellonian University Repository

Jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących HTZ

pcg.skipToMenu

Jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących HTZ

Show full item record

dc.contributor.advisor Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.author Kasiarz, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:41:37Z
dc.date.available 2020-07-26T14:41:37Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205075
dc.language pol pl
dc.title Jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących HTZ pl
dc.title.alternative Quality of life in perimenopausal women taking hormone replacement therapy and not using HRT pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Terminu „menopauza” używamy do określenia fizjologicznegozatrzymania cyklu miesiączkowego. W ramach definiowania jakości życia kobiet w wieku menopauzalnym możemy mówić o ogólnej ocenie samopoczucia, także o ocenie jakości życia wewnątrz różnych domen funkcjonowania i zachowania (domena fizyczna, ekonomiczna, funkcjonalna, socjalna, psychologiczna, emocjonalna). Jednym ze sposobów na poprawę jakości życia kobiet w tym wieku może być stosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Cel pracy: ocena jakości życia u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą i niestosujących HTZ.Materiał i metoda: Badaniem objęto 106 kobiet wieku 45 – 60. Do przeprowadzenia badań użyto metodę sondażu diagnostycznego, a techniką była ankieta własnego autorstwa.Wyniki: 50 badanych kobiet stosuje hormonalną terapię zastępczą natomiast 56 nie stosuje HTZ. Wykazano, iż kobiety stosujące HTZ częściej mieszkają w miastach, więcej ważą oraz częściej wykonują badania profilaktyczne jak i regularnie uczęszczają do ginekologa w porównaniu do kobiet niestosujących hormonalnej terapii zastępczej. Wnioski: Badania własne wykazują, iż stosowanie hormonalnej terapii zastępczej polepsza jakość życia w okresie okołomenopauzalnym. Kobiety stosujące HTZ odczuwają o wiele mniej objawów związanych z tym okresem. pl
dc.abstract.en Introduction: The term "menopause" is used to determine the physiological menstrual cycle arrest. In defining quality of life in menopausal women we can talk about the overall assessment of well-being, including the assessment of the quality of life within different domains of functioning and behavior (physical domain, economical, functional, social, psychological, emotional). One way to improve the quality of life of women in this age group may be the use of hormone replacement therapy (HRT).The aim of the thesis: assess quality of life in women taking hormone replacement therapy and non-users.Material and method: The study included 106 women aged 45 - 60. For carrying out the research, a survey method was used and the technique was a survey of own authorship.Results: 50 women used hormone replacement therapy while 56 is not used HRT. It has been shown that women taking HRT likely lives in cities, more they weigh, and often carry out preventive examinations and regular attendance gynaecologist compared to women not using hormone replacement therapy.Conclusions: Results of research shows that the use of hormone replacement therapy improves the quality of life in perimenopausal age. Women taking HRT feel much less symptoms associated with this period. pl
dc.subject.pl jakość życia, menopauza, hormonalna terapia zastępcza pl
dc.subject.en quality of life, menopause, hormone replacement therapy pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97692-127025 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)