Jagiellonian University Repository

Zarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacji

pcg.skipToMenu

Zarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Faron, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.available 2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205059
dc.language pol pl
dc.title Zarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacji pl
dc.title.alternative Change management as a challenge for contemporary organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajdują się definicja zmiany i jej rodzaje; została też opisana metodyka wdrażania zmian, jak również zagadnienie oporu przed zmianami i sposoby radzenia sobie z nim. W rozdziale drugim omówiona została istota komunikacji w procesie zmian i rola kadry zarządzającej podczas wprowadzania zmiany. Rozdział trzeci i czwarty jest poświęcony badaniom przeprowadzonym w firmie Lufthansa Global Business Services i ich analizie. Pracę zamykają wnioski końcowe. Niniejsza praca dowodzi, że we współczesnych organizacjach kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie, a jednym z podstawowych czynników skutecznego zarządzania jest komunikacja między kadrą zarządzająca a podwładnymi. W pracy zostały wykorzystane pozycje książkowe w języku polskim, artykuły oraz materiały pozyskane ze stron internetowych, natomiast część praktyczna została opracowana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników firmy Lufthansa Global Business Services. Liczba respondentów wyniosła 60. pl
dc.abstract.en This master’s thesis consists of four chapters. In the first chapter are the definition of change and its types; there is also described methods of implementing changes, as well as the issue of resistance to change and ways to deal with it. In the second chapter we discussed the nature of communication in the process of change and the role of managers when making changes. The third and fourth chapter is devoted to the research carried out at Lufthansa Global Business Services and their analysis. The master’s thesis closes conclusions. This master’s thesis argues that in contemporary organizations is key to the success of effective management, and one of the main factors is the effective management of communication between management staff and subordinates. The master’s thesis has been used books in Polish, articles and materials derived from web pages, while the practical part is based on a survey of employees at Lufthansa Global Business Services. The number of respondents was 60. pl
dc.subject.pl kadra zarządzająca - komunikacja –– proces wdrażania zmian – zarządzanie zmianą – zmiana pl
dc.subject.en Change - change management –– Communication – Implementing changes - managers pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97675-184371 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)