Jagiellonian University Repository

Pomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnych

pcg.skipToMenu

Pomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Piskorz, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.available 2020-07-26T14:39:35Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205043
dc.language pol pl
dc.title Pomiar satysfakcji pracowników jako przedmiot usług profesjonalnych pl
dc.title.alternative The measurement of employee satisfaction as a matter of professional services. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestie dotyczące pomiaru satysfakcji pracowników jako przedmiotu usług profesjonalnych. W pracy spędzamy ponad 25 % życia, zatem skoro praca stanowi znaczącą część naszego życia, należy podkreślić, jak ważna jest satysfakcja z pracy, gdyż zadowolony pracownik jest bardziej skuteczny i kreatywny w swojej pracy, a satysfakcja z wykonywanej pracy wpływa bezpośrednio na jego motywację i efektywność. Zatem celem   niniejszej   pracy    jest   ukazanie   pomiaru    satysfakcji z pracy jako przedmiotu współczesnych usług profesjonalnych. Satysfakcja z pracy wpływa bezpośrednio na motywację i efektywność pracowników. Badaniem objęto usługi doradcze w zakresie pomiaru satysfakcji pracowników oraz wyniki konkursów pracowniczych. Najistotniejsza literatura wykorzystana w niniejszej pracy to: Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007, Bańka A., Psychologia organizacji, w: Psychologia podręcznik akademicki. Tom 3, Strelau J. (red), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa 2009, Białas S., Litwin J., Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku, Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2006. pl
dc.abstract.en In this thesis, issues concerning the measurement of employee satisfaction as a matter of professional services. In work people spend more than 25% of life, so if the work is a significant part of our lives, it must be stressed how important job satisfaction because a happy employee is more effective and creative in their work and job satisfaction has a direct impact on their motivation and efficiency. Therefore, the aim of this master's thesis is to show the measurement of job satisfaction as an object of today's professional services. Job satisfaction has a direct impact on motivation and efficiency of employees. The study included advisory services for measuring employee satisfaction and employee contests the results. The most important literature used in this work are: Babbie E., Social research in practice, PWN, Warsaw 2007, Bańka A., Psychology organizations, in: Psychology academic textbook. Tome 3, Strelau J. (red), Gdansk Psychological Publisher 2007, Bartkowiak G., Man at work. From Stress to Success in the organization, PWE, Warsaw 2009, Białas S., Litwin J., Job satisfaction and manifestations of behavior detrimental to the company among the employees of the shipbuilding industry. Case study, Institute of Organizationand Management at the University of Gdansk, Gdańsk 2013, Oleksyn T., Rewarding efficient – overview of issues in: Human resource Management. Present and future S. Borkowska (red.), IPiSS, Warsaw 2006. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy – metody pomiaru satysfakcji – motivation – human resource Management pl
dc.subject.en Keywords: job satisfaction - satisfaction measurement methods - selection - human resource management pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97659-184577 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)