Jagiellonian University Repository

Status geopolityczny Obwodu Kaliningradzkiego

pcg.skipToMenu

Status geopolityczny Obwodu Kaliningradzkiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Sieklucki, Dominik [SAP11018671] pl
dc.contributor.author Krajewska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:37:21Z
dc.date.available 2020-07-26T14:37:21Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205008
dc.language pol pl
dc.title Status geopolityczny Obwodu Kaliningradzkiego pl
dc.title.alternative Geopolitical Status of Kaliningrad Oblast pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego opracowania jest ukazanie specyfiki Obwodu Kaliningradzkiego oraz jego znaczenia w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Ponadto, praca analizuje relacje, jakie zachodzą pomiędzy Obwodem a Federacją Rosyjską, a także Unią Europejską oraz krajami europejskimi, w związku z jego szczególnym położeniem.Pierwszy rozdział opisuje sytuację wewnętrzną Obwodu. Rozpoczyna się od ukazania historii jego przejścia w granice Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, aż po jego rozpad w 1991 roku. Następnie zamieszczona jest analiza jego miejsca w Federacji Rosyjskiej, a także ustrój prawny i administracyjny. Końcowa część rozdziału to opis uwarunkowań demograficznych, społecznych i gospodarczych Obwodu. Zostały tam ujęte informacje na temat ludności i tożsamości Kaliningradczyków, ich sytuacji społecznej, poziome życia, gospodarce, bezpieczeństwie energetycznym, ekologicznym, a także patologiach występujących w społeczeństwie.Drugi rozdział to analiza polityki Federacji Rosyjskiej wobec Obwodu Kaliningradzkiego. Zostały tam przedstawione mechanizmy wspierania rozwoju Obwodu, a także instrumenty służące kontrolowaniu regionu. Osobnym zagadnieniem jest wykorzystanie obwodu jako zaplecza militarnego i dokładny opis potencjału wojskowego zlokalizowanego w Obwodzie. Umieszczona jest również krótka analiza postawy władz i społeczeństwa Obwodu wobec działań federacyjnych.Ostatni rozdział analizuje relacje, jakie zachodzą pomiędzy Obwodem a Unią Europejską. Opisane zostały takie platformy współpracy, jak „Wymiar Północny” oraz programy finansowe: TACIS, INTERREG oraz IPSA.Druga część rozdziału obejmuje opis relacji bilateralnych pomiędzy Obwodem a państwami sąsiednimi, czyli Polską i Litwą, a także krajami nadbałtyckimi i Niemcami. Zamieszczona została również krótka analiza współpracy trójstronnej, realizowanej za pomocą Programu Współpracy Polsko-Niemiecko-Rosyjskiej oraz forum konsultacji, jakim, jest Trójkąt Kaliningradzki. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to present the specifics of the Kaliningrad Region and its importance in the changing geopolitical situation. In addition, the work examines the relationships that exist between Kaliningrad and the Russian Federation, as well as the European Union and European countries due to its special location.The first chapter describes the internal situation of Kaliningrad. It starts from the publication of the history of his transition within the borders of the Union of Soviet Socialist Republics until its disintegration in 1991. Then posted an analysis of its place in the Russian Federation, as well as legal and administrative system. The final part of the chapter is a description of the conditions of demographic, social and economic Circuit. They were there included information on the population and the identity of Kaliningrad, their social situation, standard of living, economy, energy security, ecological, as well as pathologies occurringin the society.The second section is an analysis of the policy of the Russian Federation to the Kaliningrad region. There have been presented mechanisms to support the development of Kaliningrad, as well as instruments for control of the region. Another issue is the use of the circuit as a military base and a precise description of military capabilities, located in Kaliningrad. It is also placed a short analysis of the attitudes of the authorities and the society circuit the actions of the federation.The last chapter analyzes the relationships that exist between Kaliningrad and the European Union. They described the cooperation platforms such as the "Northern Dimension" and financial programs: TACIS, INTERREG and IPSA.The second part of the chapter includes a description of bilateral relations between Kaliningrad and neighboring countries, namely Polishand Lithuania, as well as the Baltic countries and Germany. Has also posted a brief analysis of trilateral cooperation, implemented with the Program for Polish-German-Russian and a forum for consultation, which is the Triangle of Kaliningrad. pl
dc.subject.pl Obwód Kaliningradzki, Federacja Rosyjska, Unia Europejska, geopolityczny status. pl
dc.subject.en Kaliningrad region, Russia, European Union, geopolitical status, pl
dc.contributor.reviewer Sieklucki, Dominik [SAP11018671] pl
dc.contributor.reviewer Myślak, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97623-163997 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)