Jagiellonian University Repository

Konsolidacja sprawozdań finansowych grup kapitałowych na przykładzie Instal Kraków S.A.

pcg.skipToMenu

Konsolidacja sprawozdań finansowych grup kapitałowych na przykładzie Instal Kraków S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Łach, Katarzyna pl
dc.contributor.author Piekarczyk, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:35:45Z
dc.date.available 2020-07-26T14:35:45Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204988
dc.language pol pl
dc.title Konsolidacja sprawozdań finansowych grup kapitałowych na przykładzie Instal Kraków S.A. pl
dc.title.alternative Consolidation of financial statements of capital groups on the example of Instal Krakow S.A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych podstaw konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych a także ich analiza finansowa. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę grup kapitałowych – ich istotę, genezę, przesłanki tworzenia, klasyfikację oraz krajowe i międzynarodowe podstawy prawne ich funkcjonowania. Rozdział drugi ma za zadanie przybliżyć istotę konsolidacji sprawozdań finansowych. W szczególności uwaga zwrócona została tu na aspekty takie jak: pojęcie, cel i etapy konsolidacji, zakres podmiotowy obowiązku konsolidacji, elementy skonsolidowanego sprawozdania i ich charakterystyka a także istota oraz determinanty polityki rachunkowości grupy kapitałowej. Rozdział trzeci przybliża metody konsolidacji sprawozdań finansowych według Ustawy o Rachunkowości oraz wybranych MSR/MSSF. Rozdział czwarty zawiera analizę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to show the theoretical basis of consolidation of financial statements of capital groups and their financial analysis. The first chapter contains the characteristics of capital groups - their essence, genesis, premises of creating, classification, national and international legal bases of their functioning. The second chapter concerns the essence of the consolidation of financial statements. In particular, attention is here given to aspects such as the concept, purpose and stages of consolidation, the scope of consolidation, elements of the consolidated financial statement and their characteristics, the nature and determinants of the accounting policy for capital groups. The third chapter introduces the method of consolidation of financial statements according to the Accounting Act and selected IAS /IFRS. The fourth chapter contains an analysis of the consolidated financial statements of Capital Group Instal Kraków S.A. pl
dc.subject.pl grupy kapitałowe – konsolidacja – metody konsolidacji – MSR/MSSF – Ustawa o Rachunkowości pl
dc.subject.en capital groups – consolidation – IAS/IFRS – methods of consolidation – The Accounting Act pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Łach, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97602-130686 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)