Jagiellonian University Repository

Demitologizacja postaci Wasilija Czapajewa w powieści „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina

pcg.skipToMenu

Demitologizacja postaci Wasilija Czapajewa w powieści „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojanowska, Urszula [SAP11017790] pl
dc.contributor.author Kulpa, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:31:43Z
dc.date.available 2020-07-26T14:31:43Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204924
dc.language pol pl
dc.title Demitologizacja postaci Wasilija Czapajewa w powieści „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina pl
dc.title.alternative Demythologization of Vasily Chapayev in a novel "Chapayev and Void" by Vikor Pielewin pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia teoretyczną stronę zagadnienia, rolę mitu i intertekstualności we współczesnej prozie postmodernistycznej w oparciu o prace R. Barthesa i M. Głowińskiego. Kolejny rozdział skupia się na postaci Wasilija Czapajewa, pokazuje różnice między wizerunkami tego bohatera w powieściach W. Pielewina i D. Furmanowa. Ostatni rozdział omawia wpływ na znaczenie powieści powieści autora "Życia Owadów" demitologizacji komunistycznego herosa. pl
dc.abstract.en Thesis is devided in three chapters. First one explains theoretical side of issue, the role of myth and intertextuality in contemporary postmodern prose, based on work of R. Bathres and M. Głowiński. Next chapter focuses on a character of Vasily Chapayev, presents differences between images of that hero in W. Pielewin and D. Furmanov novels. Last chapter elaborates what influence does the demythologization wileds to analisis and interpretation of "Chapayev and the Void". pl
dc.subject.pl Czapajew, Pielewin, Furmanow, demitologizacja, intertekstualność pl
dc.subject.en Chapayev, Pielewin, Furmanov, demythologization, intertextuality pl
dc.contributor.reviewer Trojanowska, Urszula [SAP11017790] pl
dc.contributor.reviewer Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97532-161929 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)