Jagiellonian University Repository

Umocnienia nabrzeży portowych na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim w IX - XIII / XIV wieku.

pcg.skipToMenu

Umocnienia nabrzeży portowych na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim w IX - XIII / XIV wieku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nocuń, Przemysław [SAP11018973] pl
dc.contributor.author Telega, Arkadiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:31:39Z
dc.date.available 2020-07-26T14:31:39Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204923
dc.language pol pl
dc.title Umocnienia nabrzeży portowych na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim w IX - XIII / XIV wieku. pl
dc.title.alternative Strengthening of embankments in West Pomerania and in East Pomerania in 9th to 13th/14th century pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ta obejmuje wyniki badań na nabrzeżach portowych największych miast Pomorza Zachodniego i Wschodniego w okresie pomiędzy IX a XIII i XIV wiekiem. Jako cel obrane zostało przedstawienie konstrukcji umocnień tych nabrzeży oraz ich zmienności w czasie i zróżnicowanie. Praca ta traktuje również o roli tych umocnień jaką pełniły w owych czasach. W pracy oprócz źródeł archeologiczno-architektonicznych są również uwzględnione źródła historyczne, dzięki którym wytłumaczenie przyczyn powstawania tego typu konstrukcji jak i funkcji, które pełniły, jest dużo bardziej możliwe. Porównanie omawianych konstrukcji z przykładami z innych regionów pozwala zobrazować na jak wielką skalę podejmowane były przez średniowiecznych słowiańskich budowniczych i mieszkańców omawianych miast/grodów inwestycje. W pracy poruszane są też kwestie dotyczące roli badań nad umocnieniami nabrzeży portowych i nad samymi portami we współczesnej archeologii. Na koniec rozważań wysunięte zostały postulaty traktujące o potrzebie prowadzenia badań w tych miastach, w których wspomniane powyżej konstrukcje jak i całe porty nie zostały jeszcze zidentyfikowane i przebadane. pl
dc.abstract.en This work includes the results of studies on the quayside of the biggest cities in Western Pomerania and East Pomerania in the period between the ninth and thirteenth and fourteenth centuries. As the aim was to present constructions elected Strengthening of embankments and their variability over time and differentiation. This work also deals with the role of these strengthening which played in those days. The work apart from archaeological and architectural sources are also included historical sources, whereby explanation causes of building of this type of structure and function, which served, it is much more possible. Comparison of these structures with examples from other regions can visualize on a large scale were taken by medieval Slavic builders and inhabitants of these cities / towns investments. In this work they are discussed also issues concerning the role of research on the Strengthening quays and over the ports in contemporary archeology. At the end of the considerations put forward are proposals dealing with the need for research in these cities where the above-mentioned structures and all ports have not yet been identified and studied. pl
dc.subject.pl port, nabrzeże, miasto, handel, średniowiecze pl
dc.subject.en harbour, embankments, city, trade, Middle Ages pl
dc.contributor.reviewer Nocuń, Przemysław [SAP11018973] pl
dc.contributor.reviewer Niemiec, Dariusz [SAP11018077] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97531-161904 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)