Jagiellonian University Repository

Poziom wiedzy żywieniowej i suplementacja wsród osób profesjonalnie i rekreacyjnie uprawiających sport

pcg.skipToMenu

Poziom wiedzy żywieniowej i suplementacja wsród osób profesjonalnie i rekreacyjnie uprawiających sport

Show full item record

dc.contributor.advisor Schlegel-Zawadzka, Małgorzata [SAP20000407] pl
dc.contributor.author Budnik, Żaneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:30:27Z
dc.date.available 2020-07-26T14:30:27Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204904
dc.language pol pl
dc.title Poziom wiedzy żywieniowej i suplementacja wsród osób profesjonalnie i rekreacyjnie uprawiających sport pl
dc.title.alternative Level of the dietary knowledge and suplementacja at persons professionally and recreational practising sport pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach wiedza społeczeństwa coraz bardziej skupia się na aktywności fizycznej. Powstaje coraz więcej programów oraz artykułów, zwracających uwagę na rolę aktywności fizycznej w prewencji większości chorób cywilizacyjnych. Celem pracy było zebranie informacji na temat wiedzy żywieniowej oraz stosowanej suplementacji u osób profesjonalnie oraz rekreacyjnie uprawiających sport. W badaniu wzięły udział 72 osoby uprawiające sport (36 profesjonalnych sportowców i 36 rekreacyjnych), w tym 68 kobiet i 4 mężczyzn. Metodą użytą do uzyskania danych był sondaż diagnostyczny, w którym wykorzystano ankietę internetową zamieszczoną na stronach o tematyce sportowej. Kwestionariusz ankiety dostępny był dla wszystkich osób odwiedzających tego typu strony. Najwięcej osób, które udzieliły odpowiedzi na zamieszczone pytania było w wieku 21–25 lat. Większość z nich posiadała wykształcenie wyższe i zamieszkiwała miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Badanie przeprowadzone było w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku. Z zebranego w toku badania materiału oraz dokonanej analizy wynika, że sportowcy w zdecydowanej większości nie posiadali wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego żywienia w okresie zwiększonej aktywności fizycznej. Przeważająca część ankietowanych znała definicję suplementu diety. Sportowcy najczęściej stosowali preparaty witaminowo–mineralne, a przyjmowanie suplementów konsultowało z lekarzem 58% respondentów.Wyniki badań pokazały, że potrzebna jest edukacja żywieniowa osób uprawiających aktywność fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odżywianiem podczas zwiększonej aktywności fizycznej. pl
dc.abstract.en In recent years, the society’s knowledge is increasingly focusing on physical activity. There are more and more programs and articles keeping an attention to the role of physical activity in the prevention of the majority of civilization diseases.The aim of the study was to collect information on nutrition knowledge and applied supplementation in individuals professionally and recreational practicing sports.The study comprised 72 persons practicing sport (36 professional athletes and recreational 36), including 68 women and 4 men. The method used to obtain data was diagnostic survey, which used an online survey posted on the pages of sports. The questionnaire was available to all visitors to this type of page sides. Most people who responded to the posted questions were aged 21-25 years. Most of them had a university degree and lived in cities with more than 500,000 inhabitants. The survey was conducted in the period from 1 April to 30 April 2015.The analysis showed, that majority of athletes had not knowledge of the rules of the proper nutrition during increased physical activity. The most of the persons questioned knew the definition of a dietary supplement. Athletes frequently used the vitamin-mineral preparations and supplements intake were consulted with doctors by 58% respondents.The results showed the need for a nutritional education of people practicing physical activity, with particular emphasis on issues related to nutrition during increased physical activity. pl
dc.subject.pl aktywność fizyczna, wiedza żywieniowa, suplement diety pl
dc.subject.en physical activity, dietary knowledge, dietary supplement pl
dc.contributor.reviewer Schlegel-Zawadzka, Małgorzata [SAP20000407] pl
dc.contributor.reviewer Piórecka, Beata [SAP20001806] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97511-152157 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)