Jagiellonian University Repository

Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych

pcg.skipToMenu

Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych

Show full item record

dc.contributor.author Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.date.accessioned 2016-02-04T11:21:47Z
dc.date.available 2016-02-04T11:21:47Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-509-4 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20488
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych pl
dc.title.alternative Participatory management in local communities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-91 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 90-91 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29765 pl
dc.abstract.pl Współcześnie udział obywateli w życiu publicznym odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu na szczeblu lokalnym. Partycypacja społeczna, dotychczas niejednokrotnie kojarzona wyłącznie z udziałem obywateli w wyborach lokalnych, zaczęła skutecznie przekształcać się w aktywne, efektywne oraz wielokierunkowe działanie. Wspólnoty lokalne coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, iż to od ich czynnego udziału w życiu publicznym, opartego na wielopoziomowej i wielosektorowej współpracy, zależy rozwój lokalny. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja form partycypacji publicznej, które w Polsce znalazły swoje zastosowanie, i ocena możliwości ich wykorzystania na szczeblu lokalnym. pl
dc.abstract.en Nowadays, the participation of citizens in public life plays an increasingly important role in the management at the local level. Social participation, yet often associated only with the participation of citizens in local elections began to successfully transform into active, efficient and multi-effects. Local communities are increasingly aware of the fact that local development depends on their active participation in public life, based on multi-level and multi-sectoral cooperation. The aim of this paper is to present forms of public participation, which in Poland found their application and evaluation of their use at the local level. pl
dc.description.number 391 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.15611/PN.2015.391.08 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Gospodarka lokalna w teorii i praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-19 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska