Jagiellonian University Repository

Obszary niedopasowania jednostki do środowiska pracy jako predyktory rozwoju wypalenia zawodowego u architektów

pcg.skipToMenu

Obszary niedopasowania jednostki do środowiska pracy jako predyktory rozwoju wypalenia zawodowego u architektów

Show full item record

dc.contributor.advisor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Kochańska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:27:36Z
dc.date.available 2020-07-26T14:27:36Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204859
dc.language pol pl
dc.title Obszary niedopasowania jednostki do środowiska pracy jako predyktory rozwoju wypalenia zawodowego u architektów pl
dc.title.alternative Areas of worklife as predictors of burnout syndrome development among architects. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie czy istnieje zależność pomiędzy obszarami dopasowania jednostki do środowiska pracy a poszczególnymi wymiarami wypalenia zawodowego. Dopasowanie do środowiska pracy było oceniane na sześciu skalach: obciążenie pracą, kontrola, nagrody, społeczność, sprawiedliwość oraz wartości. Zdaniem Maslach i Leitera niedopasowanie będzie predyktorem rozwoju trzech wymiarów wypalenia zawodowego: wyczerpania emocjonalnego, cynizmu i obniżonego poczucia skuteczności. Badanie, które służyło zweryfikowaniu wyżej opisanej zależności zostało przeprowadzone na grupie 155 architektów – 88 kobiet i 67 mężczyzn. W grupie badanej znaleźli się zarówno młodzi pracownicy, jak i doświadczeni architekci z 20-letnim stażem zawodowym. Badani oceniali stopień dopasowania do środowiska pracy wypełniając kwestionariusz Areas of Worklife Survey Leitera i Maslach. Poszczególne wymiary wypalenia zawodowego oceniane były za pomocą Maslach Burnout Inventroy – General Survey autorstwa Schaufeli, Maslach oraz Jackson. Badanie umożliwiło uzyskanie odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Wymiarem w największym stopniu wyjaśnianym przez obszary dopasowania do pracy okazał się być cynizm. Predyktorami wyjaśniającymi tę zależność były nagroda, relacje społeczne, sprawiedliwość i wartości. Za rozwój wyczerpania emocjonalnego odpowiadały takie czynniki jak: obciążenie pracą, relacje społeczne, sprawiedliwość i wartości. Natomiast w najmniejszym stopniu wyjaśniane przez zespół predyktorów okazało się obniżone poczucie skuteczności. Czynniki istotne przy wyjaśnianiu tej zmienności to: kontrola, nagrody, relacje społeczne oraz sprawiedliwość. pl
dc.abstract.en The aim of this research is to explore whether there is a relationship between areas of worklife such as: workload, control, reward, community, fairness, values and three dimensions of burnout syndrome: exhaustion, cynicism and professional inefficiency.Research involved 155 architects - 88 women and 67 men, both young workers and architects with 20 years of professional experience. Respondents filled in two questionnaires: Areas of Worklife Survey designed by Leiter and Maslach and Maslach Burnout Inventory – General Survey by Schaufeli, Maslach and Jackson.Following conclusions were indicated by the research - areas of worklife turned out to explain the cynicism factor in the most significant way. Reward, community, fairness and values are the predictors responsible for the emergence of this dimension. Workload, community, fairness and values were relevant in relation to exhaustion. Research has also shown that professional inefficiency is caused by control, reward, fairness and values. pl
dc.subject.pl wypalenie zawodowe, stres zawodowy pl
dc.subject.en burnout syndrome, occupational stress pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97463-128280 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)