Jagiellonian University Repository

Manifestacja wyznania przez jednostkę w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

pcg.skipToMenu

Manifestacja wyznania przez jednostkę w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Niedźwiecki, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:27:13Z
dc.date.available 2020-07-26T14:27:13Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204853
dc.language pol pl
dc.title Manifestacja wyznania przez jednostkę w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.title.alternative The manifestation of belief by the individual in the light of the judicial decision of the European Court of Human Rights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie minimalnego standardu ochronnego prawa do manifestacji wyznania, stanowiącego element wolności wyznania gwarantowanego przez art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. By tego dokonać zostanie przeprowadzona analiza orzeczeń wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które w sposób reprezentatywny przedstawiają spektrum omawianego zagadnienia. Na podstawie uzyskanych wniosków, uzupełnionych przez literaturę przedmiotu, możliwe będzie przedstawienie minimalnego standardu ochrony. Jednakże, aby ułatwić zapoznanie się ze wspomnianym standardem, zostanie on przedstawiony poprzez wyznaczenie jego umownych granic opartych na przytoczonym orzecznictwie i wynikających z analizy wniosków. Tak przedstawiony minimalny standard ochrony prawa do manifestacji wyznania ma na celu ułatwić czytelnikowi ocenę stanów faktycznych, w których może dochodzić do ingerencji w prawo jednostki gwarantowane wspomnianym powyżej art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wyznaczone granice umożliwią wstępną ocenę czy dane zachowanie będzie obejmowane zakresem prawa do wolności wyznania i czy jest możliwe przyznanie mu wynikającej z niego ochrony, bez konieczności zagłębiania się w orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lub w literaturę. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is presenting a minimum standard of the right of protection to the manifestation of religious belief. It is an element of freedom confession, which is guaranteed by Art. 9 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. There was carried out the analysis of the judgments by European Court of Human Rights. This analysis shows, in a representative way, the spectrum of the issue. On the basis of the results, supplemented by literature, it would be possible to present a minimum standard of protection. However, to make easier to understand the standard, the standard was presented through the appointment of its borders based on the forgoing judicial decision and results from the analysis and conclusions. This way of showing minimum standard of the right of protection to manifestation of religious belief is aim to ease the reader to assess the facts, in which may occur interference in the right of the individual guaranteed aforementioned in Art. 9 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Definite boundaries enable a preliminary assessment of whether the behavior will be included within the scope of the right to freedom confession, and whether it is possible to grant the protection without delving into the law of the European Court of Human Rights, or in literature. pl
dc.subject.pl Manifestacja, Europejski Trybunał Praw Człowieka, artykuł 9, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pl
dc.subject.en Manifestation, the European Court of Human Rights, article 9, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97457-96333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)