Jagiellonian University Repository

MOTYWY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH LICEALISTÓW Z REGIONU RADOMSKIEGO

pcg.skipToMenu

MOTYWY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH LICEALISTÓW Z REGIONU RADOMSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.contributor.author Korycka, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:26:01Z
dc.date.available 2020-07-26T14:26:01Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204834
dc.language pol pl
dc.title MOTYWY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH LICEALISTÓW Z REGIONU RADOMSKIEGO pl
dc.title.alternative CONSUMER BEHAVIOUR MOTIVATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS FROM REGION OF RADOM pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zachowania konsumenckie stanowią szeroki obszar zainteresowania zarówno ze strony psychologii, jak i marketingu. Ważnym ich elementem są motywy konsumpcji czyli przyczyny wszelkich decyzji dokonywanych na rynku dóbr i usług. W pracy zostały omówione powyższe aspekty z perspektywy młodych konsumentów tj. 106 uczniów liceum w wieku 18 lat z regionu radomskiego. W badaniach wykorzystano narzędzie służące diagnozie motywów konsumpcji – Skalę Motywów Konsumpcji. Dokonano weryfikacji zróżnicowania motywów konsumpcji ze względu na płeć. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zależność istotna statystycznie występuje tylko między jednym motywem konsumpcji tj. jakością a płcią młodych konsumentów. Wśród badanych kobiet nie dominuje wyraźnie żaden z motywów. Natomiast mężczyźni preferują takie motywy konsumpcji jak jakość, kontrola, status/wyróżnianie. pl
dc.abstract.en Consumer behaviours are interesting for both psychological and marketing fields of study. The crucial elements of consumer behaviours are the consumption motives, that is, the causes for every decision which is made on the market. In this dissertation, the above motives are discussed from the perspective of young consumers, that is 106 high school students from the region of Radom. In this research the special tool was used that helps to diagnose consumption motives – Consumption Motives Scale. The consumption motives with regard to sex division were verified. The results of conducted research indicate that statistically the only significant dependency appears solely with reference to one consumption motive – quality and the sex of young consumers. Among group of women subjected to the research, there is no dominating consumption motive. On the other hand, men prefer such consumption motives as: quality, control, status (prestige) /standing out. pl
dc.subject.pl motywy konsumpcji – zachowania konsumenckie – młodzi konsumenci – decyzje nabywcze pl
dc.subject.en consumption motives – consumer behaviours – young consumers – buying motives pl
dc.contributor.reviewer Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97438-182998 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)