Jagiellonian University Repository

Poziom wiedzy pacjentów na temat profilaktyki migotania przedsionków

pcg.skipToMenu

Poziom wiedzy pacjentów na temat profilaktyki migotania przedsionków

Show full item record

dc.contributor.advisor Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.author Marszałek, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:22:59Z
dc.date.available 2020-07-26T14:22:59Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204786
dc.language pol pl
dc.title Poziom wiedzy pacjentów na temat profilaktyki migotania przedsionków pl
dc.title.alternative The level of patients' knowledge about the prevention of atrial fibrillation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Migotanie przedsionków dotyczy coraz większej liczby osób. Szacuje się, że do 2050 roku liczba chorych na AF wzrośnie 2,5-krotnie Wielu pacjentów nie zna przyczyn jego powstawania oraz nie zdaje sobie sprawy z jego konsekwencji. Cel pracy: Celem pracy była ocena stanu wiedzy pacjentów z migotaniem przedsionków na temat swojej choroby.Materiał i metody: Badaną grupę stanowili chorzy z rozpoznaniem migotania przedsionków. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z pytań dotyczących wiedzy w zakresie przyczyn, objawów, powikłań, diagnostyki i leczenia migotania przedsionków. Otrzymane wyniki przedstawiono za pomocą histogramów, wykresów i tabel.Wyniki: Grupę badanych stanowiło 100 osób w wieku od 31-89 lat. Ogólna wiedza badanych na temat przyczyn, objawów i powikłań migotania przedsionków jest dobra. Poziom wiedzy na temat migotania przedsionków oraz wiedza na temat diagnostyki i leczenia migotania przedsionków rośnie wraz z wzrostem okresu trwania choroby. Cechy socjodemograficzne, tj. wiek, płeć, poziom wykształcenia wpływają na zakres wiedzy badanych na temat migotania przedsionków. Niewystarczający poziom wiedzy ujawnił się w zakresie znajomości przyjmowania leków na umiarowienie migotania przedsionków, ponad połowa (56%) ankietowanych nie potrafiła wymienić ani jednego leku, jaki stosuje. Większość badanych (72%) przyznaje, że nie wie czy istnieje profilaktyka migotania przedsionków.Wnioski: Wśród pacjentów z migotaniem przedsionków wiedza dotycząca ich choroby jest dobra oraz wykazuje korelacje z poziomem wykształcenia oraz długością trwania choroby. Im wyższe wykształcenie tym większy poziom wiedzy. Im dłuży czas zachorowania tym większy zakres wiedzy. pl
dc.abstract.en Introduction: Atrial fibrillation refers to a growing number of people. It is estimated that by 2050, the number of patients with AF will increase 2.5-fold Many patients do not know the reasons for its creation and is not aware of its consequences.The study aims: The aim of this study was to assess the state of knowledge of patients with atrial fibrillation about your condition.Material and Methods: The study group consisted of patients with a diagnosis of atrial fibrillation. The original studies used a questionnaire consisting of questions about their knowledge of the causes, symptoms, complications, diagnosis and treatment of atrial fibrillation. The results obtained are represented by histograms, graphs and tables.Results: A group of respondents consisted of 100 people between the ages of 31-89 years. General knowledge of respondents about the causes, symptoms and complications of atrial fibrillation is good. Awareness of atrial fibrillation and knowledge about diagnosis and treatment of atrial fibrillation increases with duration of disease. Features sociodemographic, ie. Age, sex, educational level affect the range of knowledge surveyed about atrial fibrillation. Insufficient level of knowledge manifested itself in terms of knowledge moderation medication for atrial fibrillation, more than half (56%) of respondents could not name a single drug, which is used for. The majority of respondents (72%) admit they do not know if there is prevention of atrial fibrillation.Conclusions: Among patients with atrial fibrillation knowledge about their disease and has a good correlation with the level of education and disease duration. The higher the education the greater the level of knowledge. The extended period of time of getting the greater range of knowledge. pl
dc.subject.pl migotanie przedsionków, wiedza pacjenta, profilaktyka pl
dc.subject.en atrial fibrillation, the patient's knowledge, prevention pl
dc.contributor.reviewer Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97387-183475 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)