Jagiellonian University Repository

Znaczenie układu kortykoidowego i adrenergicznego w mechanizmie odstawienia od opioidów.

pcg.skipToMenu

Znaczenie układu kortykoidowego i adrenergicznego w mechanizmie odstawienia od opioidów.

Show full item record

dc.contributor.advisor Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.contributor.author Kuś, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:18:40Z
dc.date.available 2020-07-26T14:18:40Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204718
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie układu kortykoidowego i adrenergicznego w mechanizmie odstawienia od opioidów. pl
dc.title.alternative The role of corticoid and adrenergic systems in the mechanism of opioid withdrawal. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wzrastająca liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji uzależniających staje się coraz większym problemem dla współczesnych społeczeństw. Poszukiwania skutecznej metody leczenia koncentrują się szczególnie na obniżeniu intensywności fizycznych i motywacyjnych objawów odstawienia substancji. Liczne badania wskazują na istotną rolę układu stresowego, szczególnie receptorów kortykoidowych, w modulowaniu zjawisk powiązanych z uzależnieniem. Za kluczowy w kontekście reakcji odstawienia uważa się również system noradrenergiczny. Skuteczność agonisty receptorów α2-adrenergicznych w obniżaniu intensywności objawów odstawienia potwierdzono w klinice. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wpływu blokady receptorów kortykoidowych i adrenergicznych na intensywność prezentowanych fizycznych i motywacyjnych objawów precypitowanego odstawienia u myszy chronicznie traktowanych morfiną. W badaniach opartych o wcześniej opracowany model chronicznych podań i precypitowanego za pomocą naloksonu odstawienia wykazano istotny efekt blokady receptorów mineralokortykodiowych (spironolakton, 50 mg/kg) w obniżaniu fizycznych objawów odstawienia. Blokada receptorów glukokortykoidowych (mifepriston, 10, 40mg/kg) nie wpłynęła na intensywność prezentowanych fizycznych objawów odstawienia. Z kolei podanie antagonisty α2-adrenoreceptorów (RX821002; 0,5 i 2mg/kg) wpłynęło na istotne jej obniżenie. Blokada innych typów adrenoceptorów: α1 (prazosyna; 1, ale nie 0,1mg/kg) lub β (propranolol; 10, ale nie 1 mg/kg) wpłynęła na obniżenie tylko niektórych objawów odstawienia. Wykorzystujac paradygmat warunkowej awersji miejsca zbadano również motywacyjne objawy odstawienia. Wykazano, że podanie antagonisty obu typów receptorów kortykoidowych, jak również α1- i α2-adrenoreceptorów, niezależnie od dawki nie wpływa na obniżenie awersji miejsca związanej z odstawieniem. Jedynie blokada β-adrenoceptorów za pomocą propranololu (w dawce 5 ale nie 1mg/kg) istotnie wpłynęła na obniżenie motywacyjnych objawów odstawienia, wyrażonych jako poziom prezentowanej przez zwierzęta awersji miejsca wobec pomieszczenia powiązanego z odstawieniem.Podsumowując, rezultaty wskazują na potencjalne znaczenie receptorów mineralokortykoidowych, oraz wszystkich typów receptorów adrenergicznych w modulowaniu fizycznych symptomów odstawienia od morfiny. Co więcej, β-adrenoceptory mogą odgrywać również kluczową rolę w powstawaniu motywacyjnych objawów reakcji odstawiennej. pl
dc.abstract.en Growing number of people suffering from substance use disorders is becoming an increasing problem of modern societies. The search for effective treatment is especially concentrated on reducing the intensity of physical and motivational symptoms of substance’s withdrawal.Several studies point out the important role of stress system, especially corticoid receptors in modulation of addiction-related phenomena. Moreover, in the context of addiction, many research draws attention to the role of noradrenergic system, pointing to its key role in the withdrawal reaction. The efficiency of α1-adrenergic receptor agonist in reducing of withdrawal symptoms’ intensity was confirmed in clinical trials. The aim of this study was the assessment of the role of corticoid and adrenergic receptors’ blockade on intensity of physical and motivational signs of withdrawal in mice chronically treated with morphine. In studies based on previously developed model of naloxone-precipitated withdrawal after chronic morphine treatment, significant effect of mineralocorticoid receptors’ blockade (spironolactone; 50 mg/kg) on intensity of physical symptoms of withdrawal has been demonstrated. On the other hand, blockade of glucocorticoid receptors (mifepristone, 10, 40mg/kg) did not affect the expression of physical signs of withdrawal. Interestingly, administration of α2-adrenoceptors antagonist (RX821002; 0,5 and 2mg/kg) significantly decreased physical signs of naloxone-precipitated withdrawal. Also, blockade of other types of adrenoceptors: α1 (prazosin; 1, but not 0,1mg/kg) or β (propranolol (10, but not 1mg/kg) decreased only some physical aspects of withdrawal. Using conditioned place aversion paradigm, the effects of corticoid and adrenoceptor’s blockade on motivational symptoms of withdrawal were also evaluated. Research revealed no significant effect of corticoid receptors’ antagonists’ administration on the level of place aversion induced by morphine withdrawal. Similarly, blockade of α1- and α2-adrenoceptors with antagonists did not affecte withdrawal-induced place aversion. Importantly, blockade of β-adrenoceptors (propranolol; 5 but not 1mg/kg) abolished withdrawal-related place aversion. Together, results indicate potential role of mineralocorticoid and α1-, α2- and β-adrenoceptors in the modulation of physical signs of withdrawal. Moreover, β-adrenoceptors seem to play an essential role in the modulation of motivational symptoms of withdrawal reaction. pl
dc.subject.pl Uzależnienie od opioidów, receptory glukokortykoidowe, receptory mineralokortykoidowe, receptory α-adrenergiczne, receptory β-adrenergiczne, syndrom odstawienia pl
dc.subject.en Opioid addiction, glucocorticoid receptors, mineralocorticoid receptors, α-adrenergic receptors, β-adrenergic receptors, withdrawal syndrome pl
dc.contributor.reviewer Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97310-126658 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)