Jagiellonian University Repository

Analiza tendencji separatystycznych we współczesnej Belgii w wymiarze gospodarczym

pcg.skipToMenu

Analiza tendencji separatystycznych we współczesnej Belgii w wymiarze gospodarczym

Show full item record

dc.contributor.advisor Dardziński, Piotr [SAP11017779] pl
dc.contributor.author Buczkowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:18:14Z
dc.date.available 2020-07-26T14:18:14Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204711
dc.language pol pl
dc.title Analiza tendencji separatystycznych we współczesnej Belgii w wymiarze gospodarczym pl
dc.title.alternative The analysis of separatist tendencies in the contemporary Belgium from an economic perspective pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Separatyzm, odradzający się w Europie Zachodniej od lat 60-tych XX wieku jest wyzwaniem, przed którym stają państwa narodowe, a także zagrożeniem dla ich jedności. Przykład Flandrii, ze względu na szczególny charakter tożsamości regionalnej Belgów, doskonale obrazuje dostrzegane w Europie, aktualne tendencje separatystyczne. Jednakże, zjawisko separatyzmu stanowi wyzwanie nie tylko dla państw narodowych, ale także dla Unii Europejskiej, jako organizacji ponadnarodowej. Obserwując proces integracji europejskiej należy stwierdzić, że Unia Europejska przychyla się do koncepcji regionalizacji. W istocie, aby stworzyć względnie trwałą jedność europejską, Unia Europejska nie może ignorować lokalnych wartości i tożsamości regionalnej swoich obywateli. Także w tym przypadku przykład Belgii najpełniej przedstawia stosunek Unii Europejskiej do pojawiających się w państwach członkowskich tendencji separatystycznych, ze względu na szeroki zakres uprawnień regionów w ramach ustroju belgijskiego, a co za tym idzie ich silną i wyjątkową pozycję w relacjach z Unią Europejską.Analiza tendencji separatystycznych została w niniejszej pracy przeprowadzona z perspektywy gospodarczej, co oznacza nie tylko zwrócenie uwagi na argumenty ekonomiczne, podnoszone w debacie na temat separatyzmu Flandrii, ale także zastosowanie metodologii właściwej analizom ekonomicznym, a dokładniej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Potencjał belgijskich regionów został zbadany za pomocą analizy SWOT, natomiast rozważania na temat możliwych scenariuszy rozwiązania problemu tendencji separatystycznych zostały przedstawione za pomocą metody refleksji strategicznej. pl
dc.abstract.en The separatism, resurgent in the Western Europe since the 60s of the twentieth century is a challenge faced by nation-states, being also a threat to their unity. The example of Flanders perfectly illustrates the current separatist tendencies in Europe, due to the specific nature of Belgians’ regional identity. However, the phenomenon of separatism poses a challenge not only for the nation-states, but also for the European Union as a supranational organization. Observing the process of the European integration it must be noticed that the European Union follows the concept of regionalization. As a matter of fact, to create a relatively permanent European unity, the European Union should not ignore local values and regional identity of its citizens. Also in this case, the example of Belgium represents accurately the attitude of the European Union towards the emerging separatist tendencies in its Member States due to the wide discretion given to regions in the Belgian system and therefore their unique position in the relations with the European Union. The analysis of separatist tendencies in this thesis was carried out from an economic perspective, which means not only paying attention to the economic issues raised during the debate on Flemish separatism, but also using the methodology that is adequate for an economic analysis. The potential of the Belgian regions has been explored using a SWOT analysis, while the study on the possible scenarios of solving the problem of separatist tendencies was based on the method of strategic reflection. pl
dc.subject.pl stosunki międzynarodowe, separatyzm, ruch separatystyczny, secesja, federalizm, federacja, regiony, Belgia, Flandria, Walonia, Bruksela, gospodarka, polityka gospodarcza, polityka fiskalna, ekonomia, zarządzanie, analiza SWOT, metoda refleksji strategicznej, Unia Europejska, regionalizacja pl
dc.subject.en international relations, separatism, separatist movement, secession, federalism, federation, Belgium, Flanders, Wallonia, Brussels, economy, economic policy, fiscal policy, management, SWOT analysis, strategic reflection method, European Union, regionalization pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.reviewer Dardziński, Piotr [SAP11017779] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97302-162888 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)