Jagiellonian University Repository

Analiza efektywności klinicznej fingolimodu w porównaniu z placebo w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego

pcg.skipToMenu

Analiza efektywności klinicznej fingolimodu w porównaniu z placebo w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.contributor.author Garus, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:14:36Z
dc.date.available 2020-07-26T14:14:36Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204654
dc.language pol pl
dc.title Analiza efektywności klinicznej fingolimodu w porównaniu z placebo w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego pl
dc.title.alternative Analysis of the clinical effectiveness of fingolimod compared with the placebo in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel: Celem pracy była ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania fingolimodu w dawce 0,5 mg/dobę w porównaniu z placebo u osób ze stwardnieniem rozsianym typu rzutowo-remisyjnego. Materiał i metody: Badania pierwotne zostały odnalezione w ramach przeprowadzonego przeglądu systematycznego medycznych baz danych: Medline (dostęp: PubMed), Embase, Cochrane Library w okresie do 10.03.2015. Przegląd systematyczny przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych. Badania zostały ocenione w skali Jadad a następnie porównane pod względem możliwości przeprowadzenia meta-analizy badań z uwzględnieniem oceny homogeniczności tych badań. Dla poszczególnych punktów końcowych obliczono ryzyko względne lub różnice średnich oraz 95% przedział ufności. Analizy przeprowadzono przy użyciu programu Review Manager 5.3.Wyniki: Zidentyfikowano 3 randomizowane badania kliniczne dotyczące analizowanego problemu decyzyjnego. Badania kliniczne [21] i [23] włączono do meta-analizy ze względu na potwierdzenie homogeniczności pomiędzy nimi. Przeprowadzona meta-analiza badań [21], [23] wykazała, że stosowanie fingolimodu 0,5 mg w porównaniu z placebo przez 24 miesiące istotnie zmniejsza ryzyko: rzutu choroby (RR=0,57; 95% CI: 0,50; 0,65), postępu niesprawności (RR=0,80; 95% CI: 0,67; 0,96) oraz powstawania ognisk chorobowych (RR=0,33; 95% CI: 0,26; 0,42). Dodatkowo stosowanie fingolimodu 0,5 mg w porównaniu z placebo zmniejsza średnią liczbę zmian chorobowych widocznych po wzmocnieniu gadolinem (MD=-0,87; 95% CI: -1,10; -0,64). Meta-analiza badań [21] i [23] wykazała: nieistotne statystycznie różnice w porównaniu z placebo dla ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (RR=1,02; 95% CI: 0,99; 1,04), dla ciężkich zdarzeń niepożądanych (RR=0,94; 95% CI: 0,72; 1,22) oraz istotne statystycznie wyniki dla występowania: zakażeń dolnych dróg oddechowych, zarażeń wirusem grypy, nadciśnienia tętniczego oraz zapalenia oskrzeli.Wnioski: Fingolimod 0,5 mg w porównaniu z placebo zmniejsza ryzyko rzutów choroby, postępu niesprawności oraz powstawania zmian demielinizacyjnych. Stosowanie leku w porównaniu z placebo wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia niektórych działań niepożądanych. pl
dc.abstract.en Aim: The objective of the study was to evaluate the efficacy and safety of fingolimod 0.5 mg/day compared to placebo in subject with relapsing-remitting multiple sclerosis.Materials and methods: Searched the Medline (access: PubMed), Embase and Cochrane Library databases for primary clinical trials performed up to March, 10 2015. That systematic review was performed according to the Agency for Health Technology Assessment guidelines. The trials were scored using Jadad scale and then compared for assessing the feasibility of performing a meta-analysis including the assessment of their homogeneity. For individual study endpoints relative risk or mean difference and 95% confidence intervals were calculated. Analyses were performed using the Review Manager Version 5.3 software.Results: Three randomized clinical trials concerning analyzed decision-making problem were identified. The [21] and [23] clinical trials were included in the meta-analysis because their homogeneity was confirmed. The performed meta-analysis of [21] and [23] clinical trials showed that compared to placebo the treatment with fingolimod 0.5 mg for 24 months significantly decreased the risk of: clinical relapse (RR=0,57; 95% CI: 0,50; 0,65), disability progression (RR=0,80; 95% CI: 0,67; 0,96) and formation of disease lesions (RR=0,33; 95% CI: 0,26; 0,42). Additionally, treatment with fingolimod 0.5 mg/day decreased the mean number of gadolinium-enhancing lesions compared to placebo (MD=-0,87; 95% CI: -1,10; -0,64). The meta-analysis of [21] and [23] clinical trials showed not statistically significant results compared to placebo: for the risk of adverse event (RR = 1,02; 95% CI: 0,99; 1,04), for the risk of severe adverse event (RR = 0.94; 95% CI: 0,72; 1,22) and statistically significant results for upper respiratory track infections, influenza virus infections, hypertension and bronchitis.Conclusions: Compared to placebo, fingolimod 0.5 mg decreased the risk of clinical relapse, disability progression and demyelinated lesions formation. Treatment using the medication is related with a higher risk of some adverse event. pl
dc.subject.pl stwardnienie rozsiane typu rzutowo-remisyjnego, fingolimod, skuteczność, bezpieczeństwo pl
dc.subject.en relapsing-remitting multiple sclerosis, fingolimod, efficacy, safety pl
dc.contributor.reviewer Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.contributor.reviewer Pilc, Andrzej [SAP20001714] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97238-130571 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)